USŁUGI CATERINGOWE

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1579) zwaną dalej ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. Rozdziału 6 – zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi z wyłączeniem przepisów Działu VI – Środki ochrony prawnej oraz postanowień art. 91 ust. 2a i art. 29 ust. 3a.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138o ust. 1
pkt 1 ustawy PZP.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym zakresem ustawy PZP stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych świadczonych dla żołnierzy pełniących całodobowe służby dyżurne oraz innych osób uprawnionych do żywienia w kompleksach będących na zaopatrzeniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
5.ZAMAWIAJĄCY przewiduje prawo opcji zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie przekraczającej kwoty brutto:
zadanie nr 1 : 240 000,00zł
zadanie nr 2 : 312 000,00zł
Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2018r. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za wykonane usługi. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj. załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się