ZDH/12/2017 – Dostawy wodorotlenku sodu w postaci roztworu o stężeniu 49-51%

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodorotlenku sodu w postaci 50% roztworu, zwanego dalej wodorotlenek sodu w roztworze, w ilości minimalnej 300 Mg w okresie realizowania umowy (150 Mg w przeliczeniu na 100% roztwór NaOH), temp. od 40 do 50 st. C, o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją Techniczną Wyrobu (Załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostawy maksymalnie do 400 Mg, a wynikających faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.
Dostawy realizowane będą w przeciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, systematycznie, po ok. 24 Mg miesięcznie, w przeliczeniu na 50% roztwór NaOH, (tj. 12 Mg miesięcznie w przeliczeniu na 100% roztwór NaOH). Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, dostawy wodorotlenku sodu w roztworze w maksymalnej ilości tj. do 400 Mg, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy maksymalnie o 3 miesiące.
Częstotliwość dostaw: raz w miesiącu, z możliwością incydentalnego zwiększenia dostaw do dwóch w miesiącu
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica), Instalacja Odsiarczania Gazów – Zbiornik NaOH; Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Każde zgłoszenie będzie potwierdzane faksem. Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane i potwierdzane między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający wymaga aby, przedmiot dostawy spełniał wszystkie aktualnie obowiązujące wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach, oraz że przewidziane zostało jego zastosowanie jako czynnika roboczego stosowanego w procesie odsiarczania gazów technologicznych metodą natryskową. W przypadku, gdy zastosowanie to nie zostało przez Producenta przewidziane dla wodorotlenek sodu w roztworze, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się iż, w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie zostanie dla wodorotlenku sodu w roztworze uwzględnione. Dla potwierdzenia powyższych wymagań, Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem Załącznika nr 5 do SIWZ.
Transport odbywać się będzie autocysternami o ładowności 24 tony wyposażonymi w kompresor umożliwiający rozładunek pod ciśnieniem oraz wąż rozładunkowy z przyłączem VK80, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca rozładunku. Rozładunek z autocysterny do docelowego zbiornika wskazanego przez Zamawiającego, przeprowadzany będzie przez Wykonawcę i realizowany jest na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się