Zakup odzieży przeciwdeszczowej dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nw. odzieży przeciwdeszczowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra:
1. BHP.39401.10326337 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-L - 50 komplet
2. BHP.39401.10326336 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-M - 2 komplet
3. BHP.39401.10326338 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-XL- 120 komplet
4. BHP.39401.10326339 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-XXL - 63 komplet
5. BHP.39401.10326341 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-XXXL - 20 komplet
6. BHP.39401.10349438 UBRANIE P/DESZCZ.TERMOAKT.-XXXXL - 2 komplet

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. Oferowane produkty muszą odpowiadać wartościom technicznym podanym w opisie.

3. Dostawa towaru do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy/Dostawcy.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zawiera SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup odzieży przeciwdeszczowej dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce dostawy: PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76 - Magazyn 106.
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: sukcesywnie - na wywołanie Zamawiającego, od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Sylwia Madczak, Anna Kwiecień
Telefon kontaktowy: (91) 822 5948 ; (91) 822 5245

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się