Zakup chemii gospodarczej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Zakup chemii gospodarczej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 100,00%
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
Nie podleganie wykluczeniu z postępowania w myśl zapisów SIWZ - 100,00%
Informacje o wadium: 00,0
Kryteria oceny ofert: Zakup chemii gospodarczej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia: 2018-01-10
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Agnieszka Piechocka
Telefon kontaktowy: 75 773 5374

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się