Dostawa i magazynowanie wody technologicznej w celu wykonania zabiegu hydraulicznego szczelinowania w otworze Dukla 3h

» Opis zapytania

Dostawa i magazynowanie wody technologicznej w celu wykonania zabiegu hydraulicznego szczelinowania w otworze Dukla 3h

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny ofert:
Spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o kryterium.
CENA BRUTTO - 100%

Warunki uczestnictwa:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum:
• jedną usługę w zakresie magazynowania wody technologicznej w ilości min 2000 m3
oraz
• jedną usługę w zakresie podgrzewania wody w zbiornikach do temperatury min. 10°C

Powyższe prace powinny być realizowane w otworach wiertniczych wykonywanych dla potrzeb poszukiwania złóż węglowodorów.

b) dysponuje/ będzie dysponował sprawnymi urządzeniami i sprzętem posiadającym niezbędne zatwierdzenia i dopuszczenia do pracy;

c) dysponuje/ będzie dysponował osobami posiadającymi aktualne szkolenia z przepisów BHP, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczenia do pracy oraz komunikującymi się językiem obowiązującym przy realizacji zamówienia - językiem polskim;

d) bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z umowy, właściwe dla specyfiki branży, tzn. posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/ SCC lub równoważne rozwiązania obejmujące standardy i praktyki QHSE w zakresie dotyczącym tego zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl

Miejsce wykonania:
Kramarzówka 3h; Kramarzówka 4h

Miejsce składania ofert:
PGNIG SA w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok. Kancelaria ogólna, parter, pokój nr 14A

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się