"Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla szkół z terenu gminy oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- ekogroszku do ZPO w Lubieniu Kujawskim Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz budynku rewiru dzielnicowych w Lubieniu Kujawskim,
- miału węglowego do szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:
1) Część nr 1 zamówienia:
Dostawa ekogroszku w łącznej ilości 180 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – ekogroszek,
- uziarnienie 0-25(30) mm,
- spiekalność RI max do 10,
- wartość opałowa powyżej 25000kJ/kg,
- zawartość popiołu do 9%,
- zawartość siarki do 0,6 %,
- zawartość wilgoci do 15%.

2) Część nr 2 zamówienia:
Miał węglowy w ilości 220 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – miał klasy I 25/9
- wartość opałowa – 25000 KJ/kg
- siarka – do 1%
- wilgotność o niskim pęcznieniu – do 15 %
- temperatura spiekania popiołu powyżej 1150 °C.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do 2 części:
Dostawca dostarczy opał w kilku partiach, w terminie zgodnym z harmonogramem wynikającym z umowy i w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, środkami transportu o ładowności nie większej niż 12 ton, wynikającymi z warunków technicznych dróg i miejsca dostawy. Dostawy powinny nastąpić godzinach 8:00-14:00, poprzedzona faktem ważenia w obecności pracownika tej jednostki. Ważenie następować będzie na terenie Gminy Lubień Kujawski przy załadowanym aucie oraz po rozładunku. Każdorazowo po ważeniu wydawany będzie dokument określający wagę, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest dostarczać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Niniejsze zaświadczenie także przy składania faktury za dostawie winno być dołączone.
3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszt transportu, załadunku, rozładunku, a także inne koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

4. Wykonawca do swojej oferty winien dołączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się