Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2018 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2018 r. w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie między innymi: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich, przekazów pieniężnych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych.
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Formularzu cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ), Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Wykonawca, powinien posiadać w całym okresie wykonywania zamówienia wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do okazania ww. wpis na każde jego żądanie.
4. Wykonawca winien posiadać w całym okresie wykonywania zamówienia umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia minimum na kwotę brutto podpisanej umowy o zamówienie. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do okazania ww. umowę ubezpieczenia na każde jego żądanie.
5. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Do kalkulacji „ilości przesyłek”, określonych w formularzu cenowym Zamawiający przyjął średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, z tym, że Zamawiający zastrzega możliwość zlecania usług w innej ilości lub innego rodzaju bez zwiększania jednak kwoty wynagrodzenia łącznego określonego w umowie na podstawie złożonej oferty. Faktyczne ilości zrealizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych średnich ilości.
6. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 Usługi pocztowe
64120000-3 Usługi kurierskie
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666), w szczególności dotyczy to czynności związanych z przyjęciem przesyłek, sortowaniem przesyłek, przemieszczaniem przesyłek, doręczeniem przesyłek, wydaniem lub zwrotu przesyłek.
Obowiązek ten nie dotyczy osób samozatrudnionych, pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
7.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez np. prowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, zwrócenie się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
a) Poświadczonej/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników lub też innych danych, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
b) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa wyżej skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 10:20


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się