Dożywianie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sławno w okresie od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku i od dnia 03 września 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie Gminy Sławno w okresie od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku i od dnia 03 września 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku w dniach nauki szkolnej w godzinach od 11.00 do 12.30 w ilości dziennej:
a) Szkoła Podstawowa w Bobrowicach – ok. 25 posiłków; przygotowanych do wydania w pojemnikach jednorazowych lub naczyniach należących do Wykonawcy;
b) Szkoła Podstawowa w Warszkowie – ok 20 posiłków;
c) Szkoła Podstawowa w Żukowie –ok. 20 posiłków;
d) Szkoła Podstawowa w Sławsku – ok. 45 posiłków;
e) Szkoła Podstawowa we Wrześnicy – ok. 20 posiłków;
w pkt b-e wydawanych w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Wykonawcy.
2.Ilość dostarczanych porcji to ok. 130 w każdy dzień nauki szkolnej. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego). Przewiduje się możliwość zmniejszenia dziennej ilości posiłków do 40 %.
3.Ilość dni nauki szkolnej wynosi maksymalnie 188 dni. Poza przypadającymi świętami, dniami wolnymi, feriami itp., każdy z Dyrektorów szkół ma możliwość indywidualnie rozdysponować w ciągu roku szkolnego dodatkowo 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Wykonawca musi w dni nauki zapewnić posiłek dla uczniów, którzy odbywają zajęcia. O dniach dodatkowo wolnych od nauki Wykonawca zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej.
4.Szacunkowa ilość wydanych porcji w trakcie trwania zamówienia wynosi max. 24440 posiłków. Ilość posiłków może ulec zmianie w przypadku opisanym powyżej.
5.Przewiduje się możliwość zmniejszenia ilości posiłków do 40 %. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy.
6.W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zleceniodawcy kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.
7.Wykonawca zobowiązany będzie do zbiorowego żywienia dzieci ze szkół podstawowych. Pod pojęciem zbiorowego żywienia dla potrzeb niniejszego zamówienia rozumie się zapewnienie określonej grupie osób posiłków obiadowych w formie żywienia pozadomowego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie, tj., produkcji, transportu i wydania posiłków. Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149) zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
9.Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w każdy piątek tygodnia i obejmować menu na kolejny tydzień.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, który jest niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
11.Dyrektorzy szkół, sprawdzają zgodność podanego posiłku z dostarczonym przez Wykonawcę jadłospisem.
12.Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie:
a) 2 razy w tygodniu danie mięsne składające się z: mięsa – 80 g., ziemniaki lub kasza lub ryż – 200 g., surówka lub jarzyny gotowane – 100 g., sok w kartoniku – 200 ml.,
b) 2 razy w tygodniu zupa – 400 ml z wkładką mięsną – 50 g. i pieczywem – 100 g., sok w kartoniku – 200 ml.,
c) 1 raz w tygodniu (piątek) danie bezmięsne lub półmięsne: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski, bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą, itp. – 350 g., sok w kartoniku – 200 ml
d) konieczne jest aby dwa razy w miesiącu w menu została uwzględniona ryba (z wyjątkiem śledzia) – 80 g., ziemniaki lub kasza lub ryż – 200 g, surówka lub jarzyny gotowane – 100 g.
13.Posiłki muszą być wykonane z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek.
14.Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.
15.Posiłki (obiady) muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i zapewniać odpowiednią ilość kalorii dla uczniów szkół.
16.Zamawiający zobowiązany jest do porcjowania, wydawania posiłków oraz utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.
17.Płatnikiem faktur VAT za świadczone usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków będzie Zamawiający.
18.Korzystać z posiłków będą mogli również uczniowie, za których zapłaty dokonywać będą ich rodzice.
19.Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków po cenie ustalonej przez Wykonawcę pracownikom szkół na terenie Gminy Sławno oraz osobom trzecim.
20.Wykonawca zapewni w dniu dostarczenia posiłków, z miejsca do którego dostarczono posiłek, odbiór pokonsumpcyjnych odpadków, przy czym odbiór ten nastąpi do godziny 14.00.
21.Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek kontrolnych posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do poszczególnych szkół posiłków własnym środkiem transportu, przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przewozu żywności (posiłków), a osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania aktualnej książeczki zdrowia.
23.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków zawartych w umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się