Przebudowa obiektów Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację części projektu budowlano – wykonawczego w zakresie:
a) budowy placu manewrowo – postojowego wraz z odwodnieniem
b) budowy przyłączy:
• wodociągowego, sanitarnego, elektrycznego do budynku socjalno-biurowego (kontener)
• elektrycznego do istniejącej wiaty magazynowej
c) wykonania oświetlenia placu
Szczegółowy zakres zamówienia został ujęty w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarach robót oraz SST.
Z uwagi na etapowanie robót objętych projektem (brak kontenerów, brak realizacji robót związanych z przebudową wiaty magazynowo – garażowej, brak budowy ogrodzenia oraz robót rozbiórkowych i wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni placu), przyłącza należy wykonać do miejsc docelowych i w należyty sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończyć i zabezpieczyć.
Złącze typu SPL winno być wyposażone w tablicę natynkową IP 56 z wymaganą wg projektu ilością aparatów elektrycznych.
W miejsce szafki ZK zostawić kable z odpowiednim zapasem i zabezpieczyć przed wilgocią.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości.
b. zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania jej we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz dostarczenia jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w formacie PDF i DXF.
c. wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
d. dysponowania jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SST i dokumentacją projektową, w terminie umownym.
e. utrzymania w czystości dróg publicznych i drogi koniecznej, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
f. kierowania robotami objętymi Umową tak długo jak będzie to konieczne przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w formularzu ofertowym oraz w wykazie osób.
3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robót, które to przedmiary stanowią część pomocniczą w określeniu ilości robót.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarach robót lub we wzorach tabel elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygować ilości robót w przedmiarach oraz wzorach tabel elementów rozliczeniowych do wielkości według własnych obliczeń na postawie dokumentacji projektowej oraz SST.
4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
5. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób wykazanych w wykazie osób, które będą pełnić funkcje Kierownika budowy oraz Kierowników robót poszczególnych branż o podjęciu przez nich obowiązków. Zamawiający podpisze umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przedłożeniu tabel elementów rozliczeniowych, tabel wartości elementów scalonych oraz oświadczeń o przejęciu obowiązków Kierownika budowy i Kierowników robót.
6. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi minimum 3 lata od daty odbioru ostatecznego (Wykonawca w złożonej ofercie może wydłużyć okres rękojmi. Okres zaproponowany przez Wykonawcę zostanie wprowadzony do umowy).
7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (operatorzy sprzętu i urządzeń oraz robotnicy).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST i dokumentacji projektowej, zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach.
Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych, jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.
Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się