Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. i PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (w 3 częściach)

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup realizowany jest dla trzech Spółek:
PGE EO S.A. , PGE Energia Natury Sp. z o.o., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.
Część 1 - Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE EO S.A.
Część 2 - Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE EN sp. z o.o.
Część 3 - Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE EN PEW sp. z o.o.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia Wadium.
Kryteria oceny ofert: Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. i PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (w 3 częściach). Cz. 1: Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A.:
Cena - 100,00%
Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. i PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (w 3 częściach). Cz. 2: Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Natury Sp. z o.o.:
Cena - 100,00%
Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. i PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (w 3 częściach). Cz. 3: Dostawa i montaż zunifikowanych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na farmach wiatrowych należących do PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Farmy wiatrowe w Polsce
Termin wykonania zamówienia: Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte na realizację zamówienia dla poszczególnych części na okres od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2017r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Monika Stasińska
Telefon kontaktowy: 22 43 31 363

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się