Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Określono w SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres45 dni
przez okres: 45 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 9.1 SIWZ.


Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Dostawa materiałów chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.:
uprawnienia - 100,00%
wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny - 100,00%
sytuacja ekonomiczno-finansowa - 100,00%
brak podstaw wykluczenia - 100,00%
Informacje o wadium: Zamawiający odstąpił żądania wadium od Wykonawców.
Kryteria oceny ofert: Dostawa materiałów chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono w SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: Określono w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Ewa Łosowska
Telefon kontaktowy: 17 87 56 752

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się