Dostawa urządzeń AGD oraz sprzętu biurowego dla wykonawczy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa urządzeń AGD oraz sprzętu biurowego dla wykonawczy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa urządzeń AGD oraz sprzętu biurowego dla wykonawczy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.:
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty) -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia -
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty) -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
- Karty charakterystyki produktu objętego ofertą, która powinna zawierać co najmniej: nazwę produktu, nazwę producenta, zdjęcia lub rysunki oferowanego produktu, wszystkie parametry pozwalające zweryfikować wymagania Zamawiającego -
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa urządzeń AGD oraz sprzętu biurowego dla wykonawczy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa urządzeń AGD oraz sprzętu biurowego dla wykonawczy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z Warunkami Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 20.12.2017 roku.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-06

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się