Zakup odzieży roboczej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” – Zał. nr 1 do projektu Umowy.
2.Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć Części (1, 2, 3, 4, 5) zgodnie z ww. „Opisem przedmiotu zamówienia” – Zał. nr 1 do projektu Umowy.
3.Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4.Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji o nie więcej niż 20%.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Wymagania dla wszystkich Części , tj. 1, 2, 3, 4, 5:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7.1 SIWZ.
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
3. Dokumenty i oświadczenia, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa jednorazowo dla całej oferty niezależnie od ilości części ujętych w ofercie. Dokumenty te wymieniono w pkt. 9 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, tj.:
- Część 1: - brak [PLN]
- Część 2: - brak [PLN]
- Część 3: - brak [PLN]
- Część 4: - brak [PLN]
- Część 5: - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Część 1::
Cena - 100,00%
Część 2::
Cena - 100,00%
Część 3::
Cena - 100,00%
Część 4::
Cena - 100,00%
Część 5::
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego według formuły DDP Incoterms 2010 – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn G007 - czynny w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 14.30.
Termin wykonania zamówienia: Wymagania dla każdej Części, tj. 1, 2. 3. 4 i 5:
Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.05.2018 r. Strony umowy będą ustalać każdorazowo termin dostawy wg niżej wymienionych zasad:
a)Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
b)Realizacja zamówienia cząstkowego następować będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamówieniu cząstkowym pisemnie - faksem lub poczta elektroniczną. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu cząstkowym określi wymagany asortyment, ilość oraz rozmiary odzieży będącej przedmiotem danej dostawy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Mariola Góralska
Telefon kontaktowy: 44 735 35 03

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się