Zakup rękawic dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup rękawic dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2 Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia”, Ofercie oraz w szczególności przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania wyrobów równoważnych.'
4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji zamówienia max. o 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5Udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50%. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ul. Energetyczna 7, Rogowiec, 97-406 Bełchatów 5.
Termin wykonania zamówienia: 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 28.12.2018 r.
2Strony umowy będą ustalać każdorazowo termin dostawy wg niżej wymienionych zasad:
2.1 Zamówienia będą realizowane w ciągu 14 dni roboczych (za dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30), licząc od pisemnego (w tym faksem lub pocztą elektroniczną) powiadomienia Wykonawcy, o wymaganej dostawie. Zamawiający poda wymagany asortyment, ilość oraz rozmiary rękawic.
2.2 Każdorazowo powiadomienia o wymaganym asortymencie, ilościach
i wymaganych rozmiarach rękawic będą odbywały się w formie zamówień cząstkowych.
3Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym w pkt. 7.2.1 uzgodnioną partię towaru do magazynu Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Justyna Białek
Telefon kontaktowy: 44/ 735-43-73

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się