Dostawa wyrobów do higieny gospodarczej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów higieny gospodarczej.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i podzielony na części - pakiety od nr 1 do nr 11 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców.
Pakiet nr 1 – środki czystości – poz. 39,
Pakiet nr 2 – środki do profesjonalnego sprzątania – poz. 28,
Pakiet nr 3 – worki na odpady medyczne – poz. 6,
Pakiet nr 4 – pojemniki na odpady medyczne – poz. 5,
Pakiet nr 5 – worki na odpady komunalne – poz. 10,
Pakiet nr 6 – emulsja do mycia rąk i krem piel. – poz. 2,
Pakiet nr 7 – pojemniki na badania histopatologiczne – poz. 9,
Pakiet nr 8 – myjki-rękawice, szczotki chirurgiczne – poz. 5,
Pakiet nr 9 – artykuły higieniczne opatrunkowe – poz. 9,
Pakiet nr 10 – wyroby do higieny pacjenta – poz. 3,
Pakiet nr 11 – środki do pielęgnacji podłóg – poz. 3.
Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1.
Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oferowanych wyrobów i używania ich
w placówkach służby zdrowia. Wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679).
Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum 12 miesięcy od każdorazowej dostawy. Zamawiający zastrzega prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 40% wartości całego zadania.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaproponowanie parametrów lepszych od wskazanych jest dopuszczalne. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie i wykazać równoważność lub wyższość
w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się