Przygotowanie posiłków do żłobka gminnego w Chodowie (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie posiłków do żłobka gminnego w Chodowie”
w ramach Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłków dla 15 dzieci
w wieku od 20 – tego tygodnia życia do 3 lat uczęszczających do Żłobka Gminnego
w Chodowie zwanego dalej „żłobkiem”. Wykonawca przygotuje cztery posiłki dziennie dla 15 dzieci w żłobku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego na etapie realizacji. Posiłki należy przygotować dla dwóch grup wiekowych:
a) dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 1 roku życia – ilość szacunkowa – 7 pakietów wyżywienia,
b) dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat – ilość szacunkowa - 8 pakietów wyżywienia.
Na etapie realizacji umowy Zamawiający może zmieniać ilości posiłków dostosowanych dla poszczególnych grup wiekowych. Zamawiający zapewnia przewóz posiłków własnym transportem.
1. Pakiet wyżywienia dzieci w wieku od 20 – tego tygodnia do 1 roku powinien obejmować:
a) śniadanie – posiłek mleczny (kleiki lub kaszki kukurydziane, kaszki ryżowe smakowe, biszkopty, herbatniki, sucharki),
b) II śniadanie (tarte owoce, zamiennie deserki owocowe gotowe, soki lub kompot, jogurty, serki, chrupki kukurydziane, ciasteczka herbatniczki, ciasteczka ryżowe, biszkopty, herbatki, w tym herbatki owocowe),
c) obiad – posiłek, papka mięsno-jarzynowa (składniki stałe: marchew, ziemniaki, pietruszka, seler, por; składniki wymienne: groszek konserwowy, buraki, brokuły, kalafior, filet z piersi indyka lub kurczaka),
d) podwieczorek (tarte owoce, zamiennie deserki owocowe, budynie, kisiele, jogurty, serki).
2. Pakiet wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat powinien obejmować:
a) śniadanie (codziennie: pieczywo różnorodne, warzywa typu: ogórek, pomidor, papryka, herbata, kakao, kawa zbożowa + zamiennie: ser, wędlina, dżem, twarożek, pasty, jajka, mleko, zupa mleczna),
b) II śniadanie (zamiennie: owoc, jogurt, deser owocowy),
c) obiad (dwudaniowy: zupa + drugie danie; minimum raz w tygodniu ryba; minimum trzy razy w tygodniu danie mięsne; do każdego posiłku surówka i kompot),
d) podwieczorek (trzy razy w tygodniu owoce, mus owocowy, dwa razy w tygodniu: jogurt, serek, budyń, kisiel, galaretka itp.).
Posiłki przygotowywane będą w okresie od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.11.2019 r., gdzie szacowana ilość posiłków:
• śniadania – 15 szt. dziennie,
• II śniadania - 15 szt. dziennie,
• obiady – 15 szt. dziennie,
• podwieczorki – 15 szt. dziennie.
Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki – 505 dni.
Łączna szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy:
• śniadania – 7575 szt.,
• drugie śniadania – 7575 szt.,
• obiady – 7575 szt.,
• podwieczorki – 7575 szt.
Posiłki przygotowywane będą codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni wolnych, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
Godziny serwowania posiłków w żłobku:
śniadanie - od 8:15 - 08:30,
II śniadanie – od 9:30 - 10:00,
Obiad - 11:00-11:30
podwieczorek – 14:00-14:30.
Zamawiający dopuszcza łączenie śniadania i II śniadania oraz obiadu i podwieczorku
w przypadku zgodności jadłospisów wraz z zachowaniem przedziału czasowego dotyczącego przygotowania i wydawania posiłków.
Posiłki będą odbierane od Wykonawcy w godzinach z nim ustalonych i przewożone do Żłobka Gminnego w Chodowie ul. Sokołowska 75, 08-110 Siedlce. Miejsce przygotowania i odbioru posiłków powinno być usytuowane od żłobka w odległości umożliwiającej zachowanie warunków termicznych przewożonych posiłków, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy. Bezpośrednim wydaniem posiłku będzie zajmował się personel żłobka. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedziałów czasowych przygotowania i odbioru w trakcie trwania umowy.
Ilość posiłków są liczbami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci z uwzględnieniem ilości dzieci podanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym,
w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie leżało to
w interesie Zamawiającego.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
O liczbie posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany na bieżąco telefonicznie do godz. 7:30 danego dnia roboczego. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca będzie przygotowywać określoną ich liczbę.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena za dzienne wyżywienie dziecka, pomimo zmniejszenia ilości nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia rzeczywiście otrzymanych posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję dostarczanych posiłków i przekładać ją do podpisu Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Chodowie zwanego dalej „Dyrektorem Żłobka” lub osoby upoważnionej w każdym dniu roboczym. Ewidencja stanowi potwierdzenie daty, godziny oraz ilości posiłków. W zakresie realizacji odbioru posiłków współpracą z Wykonawcą będzie się zajmował Dyrektor Żłobka lub osoba upoważniona.
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dekadowy jadłospis w formie pisemnej do zatwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed okresem jego obowiązywania. Jadłospis wraz z podaniem gramatury i kaloryczności składników wchodzących w skład posiłku winien być sporządzany przez dietetyka i poświadczony jego imienną pieczątką. Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania, co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk
i uzyskała tytuł licencjata lub magistra. Na każde żądanie Dyrektora żłobka, Wykonawca winien przedstawić stosowne dokumenty, poświadczające, iż osoba wskazana pod jadłospisem, jako dietetyk posiada ww. uprawnienia. Wszelkie zmiany sugerowane przez Zamawiającego w jadłospisie będą wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmieniać zatwierdzonego jadłospisu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być urozmaicony, zbilansowany, różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie
z zasadami racjonalnego żywienia w oparciu o sporządzone i zatwierdzone jadłospisy dekadowe (10 - dniowe). Jadłospisy należy planować uwzględniając normy kalorii i składników pokarmowych oraz zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku niemowlęcym i dla grupy wiekowej do 3 roku życia. Przy planowaniu jadłospisu należy uwzględnić potrzeby dietetyczne całej populacji: dzieci do 1 roku życia, od 1 do 3 roku życia, diety eliminacyjne (bezmleczne, bezglutenowe, wysoko eliminacyjne, z ograniczeniem mleka, jajek itp.).
Przygotowanie posiłków dla dzieci wymagających specjalnej diety wykonywane jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i po zaoferowanej cenie w ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w ramach standardowej ceny śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku.
Jadłospis należy ustalać w oparciu o wytyczne:
- Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku życia, opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. Pediatrii.
- Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lata (13 – 36 miesięcy), opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. Pediatrii.
(powyższe zalecenia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Zalecenia Konsultantów Krajowych),
- „Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1 o 3 roku życia” Praktyczne zastosowanie norm żywienia opracowanych przez grupę ekspertów w 2012 r. dostępnym pod adresem:
http: //www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik.pdf.
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone. Potrawy w ustalonym jadłospisie nie mogą się powtarzać.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych,
z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu
i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów:
- konserw,
- przypraw typu Vegeta,
- kostek rosołowych,
- tłuszczów utwardzonych tj. margaryn,
- produkty z glutaminianem sodu i innych chemicznych środków smakowych,
- produkty z syropem glukozowo-fruktozowym,
- parówek,
- produktów masłopodobnych i seropodobnych,
- mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM),
- wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobi modyfikowanej,
- posiłków sporządzanych na bazie półproduktów,
- posiłków na bazie Fast Food,
- mrożonych potraw,
- napojów z proszku lub na bazie suszu,
- produktów spożywczych przetworzonych technologicznie z dużą ilością środków chemicznych.
Dzienne racje pokarmowe należy rozdzielić na posiłki z zachowaniem proporcji między wartością odżywczą a objętością pożywienia.

Rozkład procentowy dziennej puli energetycznej na posiłki spożywane w żłobku.
Lp. Ilość posiłków I śniadanie II śniadanie Obiad Podwieczorek
1 4 25% 10% 30% 10%

Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przyjmowania odpadów pokonsumpcyjnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach. Do wykonawcy należy również mycie i dezynfekcja pojemników żywnościowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług, Składniki poszczególnych posiłków powinny być ułożone w sposób oddzielny umożliwiający ich rozróżnienie (z wyjątkiem posiłków, które wymagają zmieszania składników zgodnie ze sztuką kulinarną).
Temperatura posiłków GHP/GMP powinna wynosić odpowiednio:
- gorące zupy: minimum +75°C,
- gorące drugie dania: minimum +63°C,
- gorące płyny: minimum +80°C
- potrawy serwowane na zimno: maksimum +4°C.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszelkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia: koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w przyrządzaniu posiłków jakościowych oraz koszty mycia i dezynfekcji pojemników żywnościowych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych.
Posiłki będą przewożone do żłobka transportem Zamawiającego spełniającym warunki sanitarne, dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci w specjalistycznych termosach i pojemnikach konfekcjonowanych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.
Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP,
a także, aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną
i karną, za: jakość przygotowywanych posiłków, mycie i dezynfekcję pojemników żywnościowych, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przygotowania dodatkowego zestawu posiłków do wglądu i kontroli dla Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o kontroli z 1 – dniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego. Ponadto, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo kontrolować na każdym etapie realizacji umowy rodzaj i jakość przygotowywanych posiłków, w tym rodzaj i jakość produktów, z których sporządzane są posiłki, a także przestrzeganie przez Wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z Umowy, SIWZ oraz z przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o takiej samej jakości na swój koszt z innych źródeł zachowując wszystkie zapisy dotyczące przygotowania posiłków, mycia i dezynfekcji pojemników na żywność i odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, które spoczywają na Wykonawcy.

2. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby usługi w zakresie przygotowania posiłków, w okresie realizacji usługi, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666). Zamawiający informuje, iż wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: czynności związane z przygotowywaniem posiłków.
2.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3.3.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności.
3.3.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się