Dostawa dań gotowych w słoikach z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup dań gotowych dla pracowników IZ Skarżysko-Kamienna.
Wykaz asortymentu zawiera załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia. Miejsca dostawy do następujących Sekcji Eksploatacji:
1.ISE Radom - magazyn Jedlnia Letnisko, ul. 1-go Maja 5
2. ISE Idzikowice, Kruszewiec PKP 10, 26 - 300 Opoczno
3. ISE Skarżysko Kamienna, ul. Niepodległości 92, 26-210 Skarżysko Kam.
4. ISE Skarżysko Kamienna magazyn Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Zagłoby 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa dań gotowych w słoikach z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej :
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa dań gotowych w słoikach z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa dań gotowych w słoikach z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej :
Jakość - 60,00%
Cena - 40,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Skarżysko Kamienna,
ul. Rejowska 29
Sekretariat
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-11-24 12:00
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018 rok
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-02

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się