Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

2. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w zadania:
- Zadanie 1 – przygotowywanie, wydawanie i udostępnienie miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Zadanie 2 - przygotowywanie, wydawanie i udostępnienie miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy wynosi 2.
3. Zakres Zadania 1 obejmuje świadczenie usługi żywienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 14.30 - 15.00, na terenie miasta Chełma. Przewidywana ilość osób – 42 dziennie. Prognozowana liczba gorących posiłków – 9.800 w okresie od od 02.01.2018 roku do dnia 31.12.2018. Liczba osobodni roboczych – 9.800
4. Zakres Zadania 2 obejmuje świadczenie usługi żywienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 14.30 - 15.00, na terenie miasta Chełma. Przewidywana ilość osób – 15 dziennie. Prognozowana liczba gorących posiłków – 3.747 w okresie od 02.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 r. Liczba osobodni roboczych – 3.747.
5. Zarówno w przypadku Zadania 1-2, Zamawiający do godz. 9.00, każdego dnia poda Wykonawcy ilości gorących posiłków oraz sporządzi blankiet dla beneficjentów, zawierający: nr blankietu, datę, pieczątkę nagłówkową Zamawiającego oraz podpis osoby zatwierdzającej. Blankiet będzie wydawany przez Zamawiającego codziennie.
6. Pod pojęciem „gorących posiłków” , należy rozumieć obiad składający się z zupy – 400g, drugiego dania mięsnego lub jarskiego – 300g i napoju, o normach kalorycznych odpowiednich dla osób dorosłych (aktualne normy żywienia dla populacji polskiej wydane przez Instytut Żywności i Żywienia). Gorące posiłki powinny być przygotowywane:
1) w postaci: duszonej, gotowanej lub pieczonej oraz powinny odpowiadać normom żywieniowym obowiązujących w punktach zbiorowego żywienia (aktualne normy żywienia dla populacji polskiej wydane przez Instytut Żywności i Żywienia).
2) w dniu ich wydawania, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności.
7. Zarówno w przypadku Zadania 1-2, Wykonawca:
1) zobowiązany jest do świadczenia usługi żywienia:
a) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia;
b) zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki zdrowia – dopuszczające do pracy przy żywieniu zbiorowym;
c) przestrzegając zaleceń: Zamawiającego, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACCP.
2) wskaże osobę nadzorującą do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, z którą Zamawiający będzie miał skuteczny kontakt poprzez telefon: stacjonarny lub komórkowy.
3) wskaże lokal (miejsce) na terenie miasta Chełma (usytuowany w pobliżu siedziby Zamawiającego ze względu na harmonogram czasowy zajęć w ramach realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego) i sposób wydawania gorących posiłków beneficjentom.
Lokal (miejsce), w którym będą wydawane gorące posiłki musi spełniać n/w wymagania dotyczące:
a) wyposażenia we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia, sprzęt, zastawę stołową, stoły, krzesła, miejsce do powieszenia wierzchniej odzieży, toaletę,
b) zaplecza technicznego zapewniającego utrzymanie posiłków w odpowiednio wysokiej temperaturze – przez cały czas ich wydawania
4) zobowiązany jest do dostarczania z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych Zamawiającemu tygodniowych jadłospisów i do powiadamiania o wszelkich przerwach w przygotowywaniu gorących posiłków.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich danych przekazywanych przez Zamawiającego, dotyczących beneficjentów. Zachowanie tajemnicy danych oznacza w szczególności nie ujawnianie, nie narażanie na ujawnienie, nie przekazywanie informacji przez Wykonawcę osobom trzecim w żaden sposób ani dla żadnych celów.
9. W przypadku Zadań 1-2, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności kucharza związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 tj., z późn. zm.).
9.1 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
9.2 Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia.
9.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.9 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów;
9.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawach zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 SIWZ czynności.
9.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
14. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się