Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportem.

» Opis zapytania

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w zestawieniu asortymentowo-ilościowym pozycje. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość przedmiotu zamówienia niniejszego SIWZ
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. Dostawa - mieszanki azotowo-tlenowej o zawartości tlenu od 19 - 21 % i azotu od 81 - 79 % z tolerancją 2 % , która jest czynnikiem roboczym kriokomory w ilości określonej w załączniku
nr 3 do SIWZ .
2.2. Dostawa transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wcześniejszym
telefonicznym zamówieniem złożonym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzonym faksem lub listownie. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może
być dłuższy niż 3 dni robocze .
2.3. Dzierżawa zbiornika, który jest własnością Wykonawcy.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 do SIWZ oraz we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ). Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.23wszur.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się