Dostawa zakup środków chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: WAPNO CHLOROWANE - 150,00 kilogram
WAPNO HYDRATYZOWANE (M009) - 80,00 tona
KWAS SIARKOWY KAT.I - 200 000,00 kilogram
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - 100,00%
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dostawę elementów o podobnych komponentach; - 100,00%
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - 100,00%
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 6.11.4.2. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A (PROC 10032/B dostępna na stronie www.pgegiek.pl/Przetargi) - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Część I - brak [PLN]
- Część II - brak [PLN]
- Część III - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Część I:
Cena - 100,00%
Część II:
Cena - 100,00%
Część III:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia
Termin wykonania zamówienia: Część I: do końca 2018 roku na podstawie wywołania.
Część II: sukcesywnie do końca 2018 roku na podstawie wywołania.
Część III: sukcesywnie do 31 stycznia 2019 roku na podstawie
wywołania
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Mariola Rabczak
Telefon kontaktowy: 75 773 4231

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2017 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się