Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego w okresie 24 miesięcy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą opakowań przeznaczonych do ich przechowywania (dzierżawa opakowań dotyczy Zadania nr 1), Zadanie Nr 1 Gazy medyczne i techniczne.
Zadanie Nr 2 Hel.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy oraz Załącznik Nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Dostarczane gazy muszą posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania w tym gazy medyczne muszą być zarejestrowane jako lek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2142), spełniające wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej. Leki muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku.
3. Opakowania do przechowywania gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania. Wszystkie wydzierżawiane Zamawiającemu opakowania na gazy muszą posiadać aktualne dopuszczenia w tym zbiornik tlenu ciekłego musi posiadać dopuszczenie wydane przez odpowiednie służby dozorowe zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1555).
4. Dzierżawione butle do przechowywania gazów muszą posiadać stosowne oznakowania w celu umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenie rodzaju gazu, wagi lub objętości (pojemności).
5. Wykonawca w cenie oferty pokrywa koszty transportu, rozładunku i wniesienia do magazynu Zamawiającego w przypadku tlenu ciekłego uzupełniania stanu tlenu w zbiorniku, w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych zasobów technicznych oraz w przypadku dostawy helu ciekłego czynne uczestnictwo w procesie przelewania oraz ścisła współpraca z serwisem dokonującym transmisji helu do zbiorników Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu do Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania legalizacji oraz okresowych przeglądów i konserwacji wydzierżawionych butli oraz zbiornika wraz z niezbednym wyposażeniem na własny koszt w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym i w sposób nie kolidujący z zachowaniem ciągłości funkcjonowania Szpitala.
7. Zamawiany asortyment będzie dostarczany przez Wykonawcę w dni robocze (poniedziałek – piątek oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7.30-14.30 – Zadanie Nr 1 i 2.
8. W przypadku awarii oraz konieczności awaryjnej dostawy helu ciekłego Wykonawca dostarczy w czasie do 12 godz. od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego nadanym faksem lub pocztą elektroniczną w każdy dzień tygodnia 24h/dobę – Zadanie Nr 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się