Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2018 roku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu , dostarczaniu i wydaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2018 roku.

2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydaniu obiadów dwudaniowych z napojem i deserem dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, w tym :
1) dostawę obiadów, która odbywać się będzie począwszy od dnia 08 stycznia 2018 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki w godzinach od 11.30 do 13.30.
2) Zamawiający zapewnia miejsce wydawania obiadów: stołówka Szkoły Podstawowej nr 8,
3) dziennie należy dostarczyć 205 obiadów,
4) w roku 2018 (od stycznia do grudnia) należy dostarczyć:
a) 34.400 obiadów dla uczniów, tj. 200 obiadów x 172 dni
b) 860 obiadów dla nauczycieli, tj. 5 obiadów x 172 dni
c) w przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu,
5) dostarczenie obiadów z miejsca przygotowania do miejsca wydawania obiadów na terenie Szkoły, realizowane będzie przez Wykonawcę środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw,
6) Zamawiający do godz. 15.00 poinformuje Wykonawcę o ilości obiadów na kolejny dzień,
7) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według zamówień uczniów.

3. Zamawiający ponosi koszty związane z:
1) zapewnieniem miejsca do wydawania i spożywania obiadów
2) sprzątaniem stołówki po wydaniu obiadów
3) myciem naczyń
4) utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi żywienia:
1) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz 149), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży,
2) zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki zdrowia dopuszczające do pracy przy żywieniu zbiorowym,
3) przestrzegając zaleceń: Zamawiającego, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACCP,
4) Wykonawca wskaże osobę nadzorującą do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, z którą Zamawiający będzie miał skuteczny kontakt poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy,
5) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przykładowego dekadowego jadłospisu (według wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy), w formie pisemnej w każdy piątek poprzedzający kolejny okres dożywiania z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw,
6) Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania o wszelkich przerwach w przygotowywaniu posiłków,
7) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym dekadowym jadłospisem.
8) Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
a) zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml,
b) drugie danie: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 150 g -180 g, surówka nie mniej niż 150 g -180 g, danie jarskie/mączne nie mniej niż 300 g,
c) kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml,
d) deser: zamawiający dopuszcza jako deser - owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, ),jogurt, serek, okazjonalnie pieczywo cukiernicze lub czekolada (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz 1154).
e) każdy gorący posiłek powinien zawierać co najmniej 900 kcal
9) Zamawiający zastrzega, że obiady muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
b) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego, raz w tygodniu danie rybne i raz w tygodniu danie mączne/ danie jarskie; codziennie porcja warzyw lub surówka albo cały owoc – na deser),
c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej
jakości, świeżych, naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników,
d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
e) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
f) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno – mięsnym,
g) jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być zbilansowany, różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku,
h) wyklucza się posiłki sporządzone na bazie pół produktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw,
i) napoje - wyłączne kompoty owocowe zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produkt gotowego do spożycia lub soki owocowe, bez dodatku cukrów i substancji słodzących,
j) ważna jest estetyka potraw i posiłków.
10) Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
12) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności kucharza związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
12.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
12.2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia.
12.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.12 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów;
12.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawach zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 SIWZ czynności.
12.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
14) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
16) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
17) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się