Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2017) specjalistycznej łodzi motorowej z wyposażeniem ratowniczym, motopompą i zaporą olejową.

» Opis zapytania

dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2017) specjalistycznej łodzi motorowej z wyposażeniem ratowniczym, motopompą i zaporą olejową o następujących parametrach techniczno-konstrukcyjnych:

1) System napędowy:
- 2 silniki zaburtowe (Yamaha ) o mocy łącznej minimum 600 KM;
- praca przy założonej mocy w sposób ciągły;
- paliwo – benzyna
- system napędowy powinien zapewniać poruszanie się lodzi łodzi z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 32 węzły, przy zakładanej przez Zamawiającego mocy silników;
2) Parametry techniczno- konstrukcyjne:
- zamknięta, łódź motorowa przeznaczona do uprawiania żeglugi całorocznej na wodach śródlądowych i morskich wodach przybrzeżnych z pokładem otwartym – rufowym;
- długość całkowita – w przedziale pomiędzy 10,6m do 11,5 m;
- całkowita szerokość – w przedziale pomiędzy 3,5m do 4,5 m;
- zanurzenie łodzi z pełnym wyposażeniem i oraz załogą nie powinno być większe niż1,1 m;
- przednie szyby łodzi powinny być wyposażone w wycieraczki i nadmuch ciepłego powietrza;
- kategorie CE B;
- kadłub z laminatu wyposażony w odbojnicę z pianki wypornościowej, profil D;
- pokład samo – opływowy z fakturą antypoślizgową na dziobie, rufie i półpokładach, wyposażony w relingi mocowane do pokładu o wysokości pozwalającej na bezpieczną pracę., bezpieczne poruszanie się i zabezpieczenie przed wypadnięciem za burtę o wysokości co najmniej 1m, zgodnie z warunkami bezpieczeństwa określanymi min. w normie zharmonizowanej PN EN – ISO 15085:2005 IA 1:2012 lub w równoważnych normach międzynarodowych o nie gorszych parametrach.

3) Kabina:
- kabina typu zamkniętego;
- kabina strugoszczelna, wyposażona w drabinkę umożliwiającą wejście na dach. Szyba przednia pochylona w kierunku dziobu. Okna dziobowe muszą być wyposażone w spryskiwacze oraz w wycieraczki. Pierwsze okna po obu burtach w części dziobowej sterówki muszą być otwierane;
- dach kabiny pokryty pasami przeciwpoślizgowymi;
- przejście wzdłuż kabiny oklejone materiałem przeciwpoślizgowym;
- wyposażona w reling na dachu kabiny zapewniający możliwość przytrzymania się przy przechodzeniu na dziób jednostki przy rufowej ścianie kabiny reling umożliwiający dostanie się na dach kabiny;
- na szczycie kabiny maszt do zamontowania oświetlenia oraz anten, wykonany ze stopów nierdzewnych, zamontowany w tylnej części nadbudówki, składany do transportu;
- w dziobowej części kabiny winno znajdować się pomieszczenie socjalne dla załogi z dwoma miejscami do spania oraz szafkami/schowkami;
- elementy drewniane wykonane winny być z impregnowanego drewna twardego o twardości nie mniejszej niż drewna dębowego. Wszystkie elementy narażone na działanie wilgoci muszą być zamontowane za pomocą śrub. łączników i profili ze stali nierdzewnej;
- wyświetlacze urządzeń nawigacyjnych, radiowych i przyrządów pomiarowych powinny być wpuszczone w pulpity oraz w pas podsufitowy. Na konsoli musi być zamontowany panel elektryczny do sterowania urządzeniami zamontowanymi na jednostce pływającej oraz urządzenia radiowe, nawigacyjne i służące do monitorowania pracy układów napędowych;
- konstrukcja kabiny winna przewidywać miejsca siedzące dla co najmniej 6 członków załogi, w tym 4 fotele amortyzowane z regulacją w płaszczyźnie poziomej „przód/tył”., pionowej „gora/dół”, z regulacją pochylenia oparcia i wyposażone w regulowane podłokietniki oraz miejsce na nosze lub leżącego;
- kabina winna być przystosowana do awaryjnego montażu noszy w pozycji umożliwiającej prowadzenie akcji ratunkowej;
4) Wyposażenie radiowo- nawigacyjne
- wskaźnik wielofunkcyjny typu min. Lowrance HDS-8 gen2 ze StructureScan Sonar System LSS-1;
- wskaźnik zintegrowany z GPS oraz echosondą;
- radar typu 3G Lowrance;
- link-5 VHF Radio;
5) Pozostałe instalacje
- postojowe podgrzewanie kabiny typu Webisto;
- klimatyzacja;
- system podnoszenia żurawik boczny, pozwalający na podebranie poszkodowanego z wody do 200 kg;
- belka z niebieskimi światłami, generatorem dźwięku plus komunikator.
6) Pozostałe wyposażenie
- motopompa z wężem poboru i wyjściowym;
- zapory olejowe min. 50 m;
- nosze podbierakowe;
- defibrylator;
- deska ortopedyczna;
- torba R2 z szynami Kramera;
- plandeka postojowa;
- łoże postojowe, portowe do zimowania łodzi (stojak portowy).
Dodatkowo wykonawca przekaże wykonawcy :
1) instrukcję obsługi łodzi w języku polskim,
2) deklarację zgodności CE B w języku polskim,
3) karty gwarancyjne (kadłub min. 60 miesięcy, silnik zgodnie z kartą gwarancyjną producenta)
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania min. w przypadku gdy:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający może odstąpić od umowy razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi u wykonawcy.
Dostawa na koszt wykonawcy ma nastąpić w macierzystym porcie Zamawiającego, zlokalizowanym w miejscowości Włocławek przy ul. Płockiej 171 w ciągu 7 dni od daty odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się