POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW HIGIENY, SPRAWA NR 88/PN/2017.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się