„Dostawa sprzętu AGD, termometrów oraz sprzętu kuchennego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu AGD, termometrów oraz sprzętu kuchennego. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:
a)Zadanie nr 1 – Sprzęt AGD i elektryczny sprzęt kuchenny.; b)Zadanie nr 2 – Termometry; c)Zadanie nr 3 – Pozostały sprzęt kuchenny; Adres dostawy : 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin. Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy), który jest jej integralną częścią. Wszystkie sprzęty AGD, elektryczne sprzęty kuchenne, termometry i pozostały sprzęt kuchenny, wyszczególnione w załączniku nr 3, muszą spełniać wszystkie parametry określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz spełniać wymagania jakościowe, określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i wolne od wad, z widoczną informacją dotyczącą daty produkcji oraz terminu przydatności do użycia oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa: „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku gdy Wykonawca oferuje produkt równoważny, zobowiązany jest do wypełnienia karty produktów równoważnych – załącznik nr 6 do SIWZ. Brak złożenia karty produktów równoważnych oznacza, że Wykonawca oferuje produkty marki i producenta wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularza cenowego.Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na część obejmującą jedno, kilka lub wszystkie zadania. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2017 | 11:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się