Część I „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do siedziby MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku”. Część II „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania w pojemnikach jednorazowych, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk oraz Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”.

» Opis zapytania

Część I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostarczania własnym transportem, gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną
i pieczywem) do siedziby MOPS Ełk, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku.

Zakres usługi obejmuje:
a) przygotowanie i dostarczenie w termosach Wykonawcy (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności), własnym transportem, gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem), dla około 100 osób, do siedziby MOPS, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 24 w Ełku,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (Załącznik Nr 1 do SIWZ) do specyfikacji istotnych warunków,
c) wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby żywionych osób,
d) zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń.
e) w przypadku braku środków na dożywianie beneficjentów w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą.
f) Wykonawca określi cenę netto i brutto 1 posiłku, i cena ta będzie stała w czasie trwania umowy.
g) Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r., poz. 149 ze zmianami) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia
w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną
z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie
z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
h) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej.
i) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”.
j) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego.
k) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt
i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń.
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu.
m) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj. odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych.
n) Wykonawca zobowiązany jest do odkładania prób pokarmowych zgodnie
z obowiązującymi wymogami.
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji.

Część II

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w postaci pierwszego i drugiego dania, w pojemnikach jednorazowych lub w termosach (spełniających wymagania dot. przechowywania i transportu żywności) Wykonawcy, dla osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób
z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami psychicznymi znajdującego się przy
ul. Kościuszki 28B w Ełku”, zwany w dalszej treści SIWZ - ŚDS oraz do Klubu Seniora „SENIOR+” znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10, zwany w dalszej treści SIWZ - SENIOR+.

Zakres usługi obejmuje:
a) przygotowywanie i dowóz w pojemnikach jednorazowych lub w termosach Wykonawcy (obiadów w postaci pierwszego i drugiego dania) przez pięć dni
w tygodniu, dla około 52 uczestników ŚDS i SENIOR+.
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
c) wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby żywionych osób,
d) zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ
nie może być podstawą żadnych roszczeń.
e) zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania posiłku w określonym dniu
w związku z np. wyjazdem na wycieczkę, obchodami świąt i uroczystości w ŚDS oraz w SENIOR+, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej,
f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie posiłków i dostarczenie ich
w odpowiednich do tego celu pojemnikach, we wskazane przez Zamawiającego miejsce ŚDS w godzinach 1330 - 1345 i SENIOR+ w godzinach 1430 - 1445 (godziny dostaw mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy).
g) Wykonawca ma obowiązek sporządzania odpowiednich posiłków uwzględniających zalecenia dietetyczne, np. dieta cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, i.t.p., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
h) rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać będzie z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych,
i) Wymagany jest niepowtarzalny jadłospis układany przez Wykonawcę na okres
5 kolejnych dni żywieniowych i dostarczany do zatwierdzenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z 5-dniowym wyprzedzeniem.
j) Wykonawca odpowiedzialny będzie za odbiór brudnych naczyń i pojemników po wydanych posiłkach z wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca, w tym samym dniu w którym posiłki zostały wydane,
k) Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r., poz. 149 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia
w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną
z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane zgodnie
z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
l) kuchnia główna, w której będą przygotowywane posiłki, musi posiadać stosowne zezwolenia na wywóz posiłków na zewnątrz wydaną przez właściwy terenowy organ inspekcji sanitarnej.
m) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia do wydania”.
n) Wykonawca posiada zezwolenie na produkcję posiłków wydane przez odpowiednie organy kontrolne oraz wdrożoną lub rozpoczętą procedurę wdrażania systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany jest okazać posiadaną dokumentację HACCP-u. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego.
o) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt
i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń i.t.p.
p) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu.
q) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych.
r) Wykonawca zobowiązany jest do odkładania prób pokarmowych zgodnie
z obowiązującymi wymogami.
s) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z przygotowaniem posiłków,

3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
3.1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.)
3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego.
3.5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności.
3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.
3.7. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia określone w SIWZ , dotyczą osobno Części I i osobno Części II.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się