Dostawa wodorotlenku sodu, kwasu solnego technicznego oraz soli tabletkowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz

» Opis zapytania

Opis zamówienia: SODU WODOROTLENEK 25% - 18 000,00 kilogram
SÓL TABLETKOWA N/BAZIE SOLI WARZONEJ - 86 000,00 kilogram
KWAS SOLNY TECHNICZNY - 73 000,00 kilogram
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Część 1.:
Warunek podmiotowy - 100,00%
Warunek przedmiotowy - 100,00%
Warunek ekonomiczny - 100,00%
Część 2.:
Warunek podmiotowy - 100,00%
Warunek przedmiotowy - 100,00%
Warunek ekonomiczny - 100,00%
Część 3.:
Warunek podmiotowy - 100,00%
Warunek przedmiotowy - 100,00%
Warunek ekonomiczny - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Część 1. - brak [PLN]
- Część 2. - brak [PLN]
- Część 3. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Część 1.:
Cena - 100,00%
Część 2.:
Cena - 100,00%
Część 3.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK SA - Oddział Elektrociepłownia Zgierz
Termin wykonania zamówienia: Część 1.: od dnia 02.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Część 2.: od dnia 02.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Część 3.: od dnia 02.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Graczyk
Telefon kontaktowy: 501 505 816

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się