Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa tlenu medycznego w butlach o pojemności 6,4 m3 w liczbie 3500 butli, tlenu medycznego w butlach o pojemności ok 1,6 m3 w liczbie 100 butli, podtlenku azotu medycznego w butlach 7 kg w liczbie 100 butli, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach 7,5 kg w liczbie 20 butli oraz sprężonego powietrza w butlach o pojemności 6,4 m3 w liczbie 24 butli, wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
KOD CPV –24.11.15.00-0 Gazy medyczne
3. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do złożenia oferty na cały opisany asortyment.
4. Wykonawca będzie dysponował środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów niebezpiecznych (gazów medycznych);
5. Miejscem dostawy tlenu medycznego jest budynek magazynu tlenu Zamawiającego, znajdujący się na terenie SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 2-4.
6. Rozładunek pełnych butli z samochodu na rampę Zamawiającego i załadunek pustych butli z rampy na samochód zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia
(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy częściowej w dniach roboczych w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Niewskazanie terminu dostawy częściowej oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy częściowej wskazany w SIWZ, tj. 4 dni robocze.
8. Oferowany tlen medyczny powinien posiadać stosowne atesty spełniające wymagane normy zastosowania oraz posiadać dokumenty dopuszczające tlen medyczny do obrotu i stosowania jako produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), a butle powinny posiadać stosowne legalizacje.
9. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, określonych niniejszą SIWZ.
10. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
11. W przypadku przyznania zamówienia każdą zamawianą partię przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko zgodnie z zapotrzebowaniem wyrażonym na piśmie za pomocą faxu lub telefonicznie (dostawa z rozładunkiem i załadunkiem do magazynu SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim po stronie Wykonawcy).
12. Do każdej dostarczonej partii towaru Wykonawca dołączy fakturę VAT określającą nazwę handlową towaru zgodną z formularzem asortymentowo-cenowym i ceny jednostkowe dostarczonych towarów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się