Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskich w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskich w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2) Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części z czego każde zimowisko stanowi odrębną część tj.:
a) Część nr 1: Organizacja wypoczynku zimowego w okresie ferii zimowych w woj. opolskim – formie 7- dniowego turnusu (6 noclegów) dla max. 30-osobowej grupy w wieku od 7 do 10 lat do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
b) Część nr 2: Organizacja wypoczynku zimowego w okresie ferii zimowych w woj. opolskim – formie 7- dniowego turnusu (6 noclegów) dla max. 30-osobowej grupy w wieku od 11 do 14 lat do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio do części. Ww. załączniki stanowią integralną część SIWZ oraz przyszłej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się