Dostawa produktów chemicznych konserwująco-czyszczących, smarujących i ochronnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa produktów chemicznych konserwująco-czyszczących, smarujących i ochronnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu szczegółowo opisanych w wykazie ilościowo – asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia ,,Opis przedmiotu zamówienia”, do bezpośrednich odbiorców tj. podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Poznaniu-Sekcji Eksploatacji w Poznaniu Głównym,P-niu Franowie i Gnieźnie w miejsca dostaw:
1)Sekcja Eksploatacji Poznań Główny, 61- 581 Poznań, ul. Jakuba Wujka 35,
2)Sekcja Eksploatacji Poznań Franowo, 61-065 Poznań,ul. Piwna 6,
3)Sekcja Eksploatacji Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. Konikowo 14a.
2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr I: Produkty konserwujące,
2) Zadanie nr II : Produkty czyszczące,
3) Zadanie nr III : Produkty smarujące,
4) Zadanie nr IV: Środki ochronne.
3.Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia.
4.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Przy podawaniu produktów równoważnych należy odnosić je do poszczególnych pozycji z wykazu Załącznika nr 3 do Warunków zamówienia. Przy podawaniu produktów równoważnych w przypadku zaoferowania innej pojemności opakowania - nie może ona w znacznym stopniu odbiegać od pojemności wymaganej w Załączniku nr 3 do Warunków zamówienia, tj. tolerancja może wynosić do 20 %.
5.Przez ,,równoważne” Zamawiający rozumie materiały o identycznych parametrach i nie gorszej jakości od tych, które zostały określone w Warunkach Zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
6.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.
7.Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8.Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.
9.Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający przekaże Wykonawcom, biorącym udział w negocjacjach handlowych, wykaz zmian wynikających z negocjacji, na podstawie których Wykonawcy złożą ostateczną ofertę w formie zgodnej z dopuszczoną dla składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem negocjacji była tylko cena, Wykonawcę który nie przystąpił do negocjacji obowiązuje cena wskazana w ofercie sprzed negocjacji handlowych.
10.Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który pomimo zaproszenia do negocjacji handlowych nie przystąpił do nich, informację o zmianach jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonych negocjacji handlowych z pozostałymi Wykonawcami. Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzonych zmian. W przypadku braku złożenia oświadczenia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania.
11.Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki elektronicznej komunikacji, pod warunkiem posiadania takich możliwości przez Zamawiającego.
12.Miejsce, termin oraz formę złożenia ofert ostatecznych określa Zamawiający zapraszając do negocjacji handlowych.
13.Oferta ostateczna danego Wykonawcy, o której mowa w ust.9 powyżej, nie może być mniej korzystna od tej, którą złożył on przed negocjacjami handlowymi.
14.Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejsze Warunki Zamówienia. Jeżeli Warunki te były opublikowane na stronie internetowej, modyfikację zamieszcza również na tej stronie.
15.Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone przedmiot zamówienia od daty dostawy.
16.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2)cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej;
3)prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4)postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
17.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
18.Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru oferty.
19.Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.
20.Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

1.Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2.Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1, w tym:
1)określone w ust.1 pkt.4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że podlega wykluczeniu z Postępowania.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: 3.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązany są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty,
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty,
3)aktualny odpis z właściwego rejestru jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
4.Wykonawcy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3) składa oświadczenie w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że:
1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
8.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej winno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
9.Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument. W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do swej prawdziwości.
11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w Sekcji II ust.3 Warunków Zamówienia Wykonawcy zobowiązani
są złożyć wraz z ofertą – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Warunków Zamówienia,, Opis
przedmiotu zamówienia” i Załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia ,,Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia” następujące dokumenty:
1)kartę charakterystyki,
2)kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej,
3)pozytywną opinię CNTK(IK) lub jednostki notyfikowanej
4)deklaracje zgodności producenta.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Produkty konserwujące - brak [PLN]
- Produkty czyszczące - brak [PLN]
- Produkty smarujące - brak [PLN]
- Środki ochronne - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Produkty konserwujące:
Cena - 100,00%
Produkty czyszczące:
Cena - 100,00%
Produkty smarujące:
Cena - 100,00%
Środki ochronne:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: kryterium-cena, waga kryterium-cena 100%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań pok. 205. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-11-06 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: 1)Sekcja Eksploatacji Poznań Główny, 61- 581 Poznań, ul. Jakuba Wujka 35,
2)Sekcja Eksploatacji Poznań Franowo, 61-065 Poznań,ul. Piwna 6,
3)Sekcja Eksploatacji Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. Konikowo 14a.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia dla Zadania I, II, III i IV: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/dodatkowych
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Poznań
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-10-19

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się