Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2017

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym – załącznik A do formularza oferty) ilości zamawianych środków czystości i materiałów sanitarnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zapewnia zakup środków czystości i materiałów sanitarnych na poziomie do 70% wartości wynagrodzenia umownego, natomiast nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż:
- poszczególne dostawy będą realizowane do budynków, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne Zamawiającego. Budynki rozmieszczone są na terenie całego miasta Krakowa. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy).
- Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJ CM,
- transport wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. (plik w formacie Excel) .
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1.6.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
1.6.2 Zobowiązanie Wykonawcy do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia środków czystości i materiałów sanitarnych stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku max. do 4 dni roboczych od otrzymania zamówienia, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 2 formularza oferty. *warunek dodatkowo punktowany zgodnie z pkt 13) SIWZ na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego).
1.6.3 Zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca tj.:
- raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc;
- raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału, oraz zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru.
1.6.4 Termin ważności środków czystości nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta.
1.6.5 Dostarczane artykuły muszą posiadać oryginalne opakowanie producenta oraz muszą konfekcjonowane w wymaganej gramaturze/jednostce objętości, w jednym opakowaniu. Niedopuszczalnym jest dostarczenie kilku opakowań produktów w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego gramatury/objętości. Środki czystości i materiały sanitarne muszą być oznakowane w sposób czytelny nazwą, warunkami przechowywania oraz terminem ważności na opakowaniu środka pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, w przypadku braku na opakowaniach informacji o warunkach przechowywania, terminu ważności środków czystości i/lub materiałów sanitarnych.
1.6.6 Termin zapłaty faktury za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się do 21 dni kalendarzowych *warunek dodatkowo punktowany od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń.
1.6.7 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia lub z krótszym niż wymagany terminem ważności, dostarczenie brakującego asortymentu w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
1.6.8 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych środków czystości i materiałów sanitarnych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na środek czystości wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
1.6.9 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik o takich samych lub lepszych parametrach jak towar wycofany (zawieszony) z produkcji, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.
1.6.10 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
1.6.11 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/ kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy.
1.6.12 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.6.13 W przypadku zmiany środka na inny środek sklasyfikowany jako niebezpieczny Wykonawca musi w terminie 2 dni roboczych dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej na płycie CD/DVD karty charakterystyki.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (Załącznik A do Formularza oferty): nazwy producenta lub marki oraz nazwy własnej artykułu, jeśli występuje.
3. Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe produkty, które należy traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia 02.01.2018 r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy przez niego w przypadku wygaśnięcia uprzedniej umowy na dostawę środków czystości i materiałów sanitarnych przed dniem 02.01.2018r. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zmianie przedmiotowego terminu z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne.
6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się