Przebudowa systemu sygnaizacji pożaru

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Wykonanie dokumentacji wraz z wdrożeniem sieciowania central systemu p. poż.
1. Szczegółowy zakres w zał. nr 1.
2. Wymagania dla dokumentacji. zał. nr 2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Przebudowa systemu sygnaizacji pożaru:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Posiadanie Certyfikatu Autoryzacji dla przedsiębiorstwa - producenta urządzeń firmy SCHRACK w zakresie projektowania, konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożarowej, BMZ INTEGRAL, INTEGRAL Evolution. Posiadanie Certyfikatu Autoryzacji dla pracownika - producenta urządzeń firmy SCHRACK w zakresie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożarowej, BMZ INTEGRAL, INTEGRAL Evolution. - 100,00%
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;Posiadanie świadectwa ukończenia kursu projektowego producenta urządzeń i central SSP firmy SCHRACK SECONET dotyczącego sieci SecoNet. Posiadanie Certyfikatów Jakości Usług SITP w zakresie konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej oraz konserwacji wentylacji pożarowej. - 100,00%
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru wraz z sieciowaniem central pożarowych na będącym w eksploatacji czynnym obiekcie energetycznym z zainstalowanymi blokami energetycznymi o mocy min. 1000 MW i o wartości minimum 100 000 zł. netto. - 100,00%
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie poniższych przesłanek, zgodnie z punktem 6.11.4.2 Procedury 10032/B. - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium: nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: Przebudowa systemu sygnaizacji pożaru:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2017r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Krzysztof Pasalski
Telefon kontaktowy: 77 423 5364

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się