DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA TYPU GALOWEGO

» Opis zapytania

z wymaganiami określonymi niniejszą SIWZ.
2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w asortyment:
2.1. Mundur galowy wojsk lądowych – WDTT 108/MON, w ilości 260 kompletów;
2.2. Mundur galowy sił powietrznych – WDTT 108/MON, w ilości 150 kompletów;
2.3. Płaszcz wojsk lądowych – WDTT 215/MON, w ilości 40 kompletów;
2.4. Płaszcz sił powietrznych – WDTT 215/MON, w ilości 40 kompletów;
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 3581130-5
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie:
6.1. Zamawiający określił w pkt 2 ilości przedmiotów, jakie wybrany Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania („podstawowy zakres zamówienia”).
6.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości przedmiotów w stosunku do przewidzianych
w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych przedmiotów, zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotów rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy w zakresie munduru galowego wojsk lądowych - 12% podstawowego zakresu zamówienia tj. 30 kompletów.
6.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dotyczącą uruchomienia „prawa opcji”
w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podpisania umowy.
7. Przedmioty podlegają nadzorowaniu jakości, w ramach odbioru wojskowego, które ma być realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW), w oparciu o „klauzulę jakościową”, zgodnie z wymaganiami AQAP 2120 (wymagania NATO).
8. Oferowane przedmioty powinny zostać oznakowane kodami kreskowymi zgodnie z WDTT oraz postanowieniami Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 11).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się