Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza

» Opis zapytania

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w zestawieniu asortymentowo-ilościowym pozycje. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość przedmiotu zamówienia niniejszego SIWZ
2. Przedmiotem zamówienia jest :
2.1. Dostawa tlenu medycznego, która jest czynnikiem roboczym komory hiperbarycznej w ilości określonej w załączniku nr 3 do SIWZ . Tlen medyczny jako produkt leczniczy musi posiadać
dopuszczenie do obrotu zgodnie z zapisami zawartymi w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne tj. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z póz. zm. Czystość tlenu nie może być mniejsza niż 99,5 %.
2.2. Dostawa transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wcześniejszym
telefonicznym zamówieniem złożonym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzonym faksem lub listownie. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może
być dłuższy niż 3 dni robocze .
2.3. Dzierżawa zbiornika i butli na ciekły tlen, który jest własnością Wykonawcy.
2.4. Dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza , który jest własnością Wykonawcy.
2.5. Dzierżawa stacji redukcji tlenu wraz z towarzyszącą instalacją, która jest własnością Wykonawcy
szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 do SIWZ . Dodatkowo zakres zawarto we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ )
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.23wszur.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się