Zakup wraz z dostawą znaków informacyjno-ostrzegawczych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice i Katowice

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą znaków informacyjno-ostrzegawczych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice i Katowice.

Z uwagi na obcięcie przez system pełnego opisu pozycji zamówienia, Zamawiający podaje poniżej pełną informację o zamawianym materiale:

TABLICA INFORMACYJNA - dwustronna - z blachy stal., ocynk. (gr.min.3mm)- folia z min.7-letnim okresem trwałości, odporna na działanie czynników zewnętrznych, pokryta laminatem, z zabezpieczonymi krawędziami, słupek metalowy, ocynkowany (dł.4,2m, śr.5cm), malowany (RAL 7047), zabezpieczony kapturkiem przeciwdeszczowym, z przyspawaną kotwą do zabetonowania, z kompletem mocowań (wytrzymałych na porywy wiatru i siłę przejeżdżających pociągów). Opis tablicy: kolorystyka - Pantone Yellow 012C, Pantone Red 032C, Pantone Black 6C, biała; czcionka - Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Semibold Codensed, Myriad Pro pogrubiona; obrazek: w górnej części na czarnym tle napis: "STOP!", poniżej na żółtym tle widok boczny osoby idącej przez tory w prawą stronę. W lewym górnym rogu widziana z przodu lokomotywa. Czerwona poprzeczna kreska z lewego dolnego rogu do prawego górnego rogu. W dolnych narożach podana liczba ofiar (różne dane na tablicach - tablica 1 - treść: 2 zabite, 1 ranna; tablica 2 - treść: 10 zabitych, 3 ranne; tablica 3 - treść: 2 zabitych, 2 rannych; tablica 4 - treść: 7 zabitych, 1 ranny; tablica 5 - treść: 10 zabitych, 1 ranny. W dolnej części na czerwonym tle napis: "Przejście przez tory zabronione". Zdjęcia poglądowe tablic - w załączeniu

Zgodnie z § 4 ust. 9 „Regulaminu udzielania zamówień przez PKP PLK S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych” do oferty złożonej przez Wykonawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć w formie skanu podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, co najmniej:
1. aktualny odpis z KRS lub CEIDG, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
2. pismo potwierdzające treść złożonej przez Platformę Zakupową oferty, tj. odwzorowanie oferty w formie pisemnej (zawierające te same informacje o cenach i warunkach realizacji co złożona poprzez rfx oferta)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załączonymi wzorami.
4. w przypadku gdy ww. dokumenty podpisuje osoba, której uprawnienia nie wynikają z odpisów wymienionych w pkt. 1, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty skan właściwego pełnomocnictwa.
Wykonawcy, którzy nie dołączą do oferty wymaganych dokumentów będą wykluczeni z postępowania zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone zgodnie z § 30 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się