Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wz. 36 dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego pozostającego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wz. 36 dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego pozostającego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz Nr 1a-1f do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia).
3.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach Nr 1 oraz nr 2 do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.
4.ZAMAWIAJĄCY wymaga żeby poszczególne przedmioty zamówienia swoim wyglądem (krój, forma) maksymalnie odzwierciedlały wzory umundurowania kawalerii Wojska Polskiego z okresu II Rzeczpospolitej, określone w Warunkach Technicznych Materiałów Wojskowych wymienionych w załączniku nr 1a-1f.
5.Wymagania określone w ppkt. 1) WYKONAWCA spełni, przy zastosowaniu współczesnych materiałów i technologii, określonych w przywołanych w opisach poszczególnych przedmiotów zamówienia Wymaganiach Techniczno-Użytkowych (WTU) i Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych (WDTT).
6.Wymaganiach Techniczno-Użytkowe (WTU) i Wojskowe Dokumentacje Techniczno-Technologiczne (WDTT) wymienione w załączniku nr 1, są dostępne w Wojskowym Ośrodku Badawczo–Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBW SM) w Łodzi, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269.
7.Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych, o których mowa w poszczególnych opisach przedmiotów zamówienia, zamieszczono w załączniku nr 1a-1f i stanowią integralną część Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
8.ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonanych w sposób staranny z materiałów o ustabilizowanej kurczliwości, odpornych na zniszczenie, gotowych do użytku, zgodnych z opisem asortymentu i zapakowanych oraz oznaczonych
w sposób wskazany w załączniku nr 1, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
9.ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia zachowywały swoje właściwości ochronne, kolorystykę oraz wielkości rozmiarowe, podczas normalnej eksploatacji
i prawidłowo wykonywanych przez użytkowników zabiegów konserwacyjnych, takich jak pranie, suszenie, czyszczenie, prasowanie, itp. Zastosowane dodatki odzieżowe tj. guziki, gumki itp. muszą być odporne na działanie specjalistycznych preparatów używanych podczas wykonywania zabiegów konserwacyjnych, o których mowa powyżej.
10. WYKONAWCA na dostarczonych przedmiotach umundurowania z Części I poz. 1, 3 i 7 (Tabela) wykonana oznaki stopni wojskowych. Wzory, wymiary i technikę wykonania stopni wojskowych określono w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. RP z dnia 2 lutego 2015 r. poz. 173). Wykaz stopni wojskowych ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY nie później niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
11.WYKONAWCA na kołnierzach dostarczonych przedmiotów umundurowania z Części I poz. 1 (Tabela), wykonana wyhaftowane patki w kolorze khaki z proporczykami w kolorze amarantowo-granatowym.
12.WYKONAWCA na kołnierzach dostarczonych przedmiotów umundurowania z Części I poz. 3 (Tabela), wykonana wyhaftowane proporczyki w kolorze amarantowo-granatowym.
13.ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył przedmiot zamówienia z Części I poz. 3 (Tabela), niewykończony od dołu, o długości umożliwiającej dopasowanie płaszcza tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza po podwinięciu wynosiła 150 mm.
14.WYKONAWCA oferuje fabrycznie nowe przedmioty zamówienia z Części I (Tabela), wykonane metodą „szycia na miarę,” z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii
i jakości, odpowiadające wymogom określonym w załączniku nr 1, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
15.WYKONAWCA oferuje fabrycznie nowe przedmioty zamówienia z Części II (Tabela), wykonaną zgodnie z otrzymaną od ZAMAWIAJĄCEGO specyfikacją ilościowo-rozmiarową, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości, odpowiadające wymogom określonym w załączniku nr 1, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
16.WYKONAWCA w dniu podpisania umowy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykaz miar antropometrycznych które należy zdjąć od użytkowników w celu wytworzenia poszczególnych przedmiotów zamówienia.
17.Specyfikacje ilościowo - rozmiarowe o których mowa w pkt. 15, ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY nie później niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
18. WYKONAWCA w niemniej niż 3 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO zdjęcia miary na wykonanie oferowanych przedmiotów zamówienia z Części I (Tabela). Terminy zdjęcia miar strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu zdjęcia miary. O zamianie ustalonego terminu ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie nie później niż na
2 dni robocze przed ustalona datą.
19.WYKONAWCA w niemniej niż 3 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przymiarek na wykonanie oferowanych przedmiotów zamówienia z Części I (Tabela). Terminy wykonania przymiarek strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu wykonania przymiarek. O zamianie ustalonego terminu ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustalona datą.
20.ZAMAWIAJĄCY po ogłoszeniu zamówienia udostępni do wglądu zainteresowanym WYKONAWCOM wzory przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, będących przedmiotem zamówienia. ZAMAWIAJĄCY udostępni wzory w swojej siedzibie, w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach 8.30-13.30 na pisemny wniosek WYKONAWCY. Po złożeniu wniosku, szczegółowy termin oględzin WYKONAWCA ustali z szefem służby mundurowej Jednostki Wojskowej Nr 6021. ZAMAWIAJĄCY zezwoli WYKONAWCOM na wykonanie fotografii wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, będących przedmiotem zamówienia.
21.Po podpisaniu umowy ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wypożyczenia WYKONAWCY po jednym egzemplarzu przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, będących przedmiotem zamówienia
22.WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie transportu) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO, tj. podpisania przez strony „Protokołu przyjęcia-przekazania”, co należy traktować jako wykonanie dostawy.
23.WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowane przedmioty umowy na koszt własny do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, jego uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań oraz innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotów umundurowania i wyekwipowania i ich opakowań.
24.Za dotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wskazanego w Rozdziale IV SIWZ uważa się ostatni dzień roboczy (sobota i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi) wynikający z terminu dostawy określonego w umowie, w którym dokonano dostawy przedmiotu zamówienia.
25.Zobowiązuje się WYKONAWCĘ do stosowania opakowań jednostkowych i zbiorczych oraz sposobu składania i pakowania wyrobów w sposób wskazany w załączniku nr 1, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
26.WYKONAWCA wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela WYKONAWCY i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej Nr 6021
w czasie realizacji dostawy do ZAMAWIAJĄCEGO.
27.WYKONAWCY w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia z Części I poz. 1-5 i 7 (Tabela) odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, winni przedłożyć próbki o wymiarach min. 15x15 cm materiałów zasadniczych, z których zostaną wykonane przedmioty zamówienia, potwierdzające spełnienie parametrów (w szczególności: kolorystyka, odcień, skład surowcowy, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy oraz gramaturę materiału). Próbki powinny być wyraźnie opisane, dając możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 1 szczegółowo opisującym przedmioty zamówienia.
28.Złożone próbki, zostaną ocenione w kategorii: „spełnia - nie spełnia” wymagania ZAMAWIAJĄCEGO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się