Dostawy gaśnic śniegowych, pianowych i proszkowych oraz sprzętu wyposażenia ochrony przeciwpożarowej

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zakupów zaprasza do złożenia oferty w II Rundzie postępowania z uwzględnieniem dodatkowego rabatu cenowego w postępowaniu pn. Dostawy gaśnic śniegowych, pianowych i proszkowych oraz sprzętu wyposażenia ochrony przeciwpożarowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie I – Dostawa gaśnic śniegowych, pianowych i proszkowych

Zadanie II – Dostawa sprzętu wyposażenia ochrony przeciwpożarowej

Zadanie III – Dostawa środków pianotwórczych

Szczegółowy opis każdego z zadań znajduje się w załączniku nr 2 – Formularz wyceny, dostępnym w zakładce „Dokumenty”.
_______________________________________

UWAGA: Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać Świadectwa dopuszczenia CNOBP zgodnie z wymogami zawartymi w Art. 7.1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.
________________________________________

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno, dwa lub wszystkie Zadania. W przypadku składania oferty częściowej dotyczyć ona musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w danym Zadaniu. Oferty nie spełniające tego wymogu zostaną odrzucone.

Cena jednostkowa - w formularzu oferty na Platformie Zakupowej należy podać łączną cenę netto za cały zakres realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla każdego Zadania oddzielnie. Do złożonej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – Formularz wyceny zawierający wykaz cen jednostkowych oraz informacje dotyczące produktów równoważnych (zakładka dokumenty).

Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdego z Zadań oddzielnie.
____________________________________

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne .
Za produkt równoważny uważa się produkt, który będzie miał takie same wymiary i parametry, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż zastosowane w produkcie oryginalnym oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz będą posiadać Świadectwa dopuszczenia CNOBP zgodnie z wymogami zawartymi w Art. 7.1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy złożyć stosowne Oświadczenie, zgodne z treścią oświadczenia w Załączniku nr 2 - Formularz wyceny.
________________________________________

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyny Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 2 - Formularz wyceny - wg. Incoterms 2010;
- termin ważności oferty do 31.12.2017 r.;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- okres udzielonej gwarancji – należy wskazać w kolumnie „n” Formularza wyceny;
- termin dostawy: należy wskazać w kolumnie „m” Formularza wyceny;
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: Świadectwa dopuszczenia CNOBP

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. W zakładce dokumenty znajduje się:
- Załącznik nr 1 - podręcznik Oferenta;
- Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (plik pdf);
- Załącznik nr 3 – Formularz wyceny (plik edytowalny)

3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy sk

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się