ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi środków czystości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 A, 2 B, 2 C -wykaz środków czystości .
1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach posiadających zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.
2.Oferowane towary muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (pojemność, dane indywidualizujące – marka / symbol, sposób użycia, data ważności/okres ważności) bez konieczności naruszania opakowania.
3.Wykonawca gwarantuje, że środki czystości zostaną dostarczone w opakowaniach i pojemnościach wskazanych w wykazie.
4.Jeśli Wykonawca nie zaoferuje i nie wyceni asortymentu chociażby w jednej pozycji, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Zamawiający w wymaganiach technicznych wskazał konkretny typ towaru (producent/marka, symbol indywidualizujący towar), to są one wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez co rozumie się, że będzie to towar nie gorszy niż wskazany pod względem parametrów:
• ilościowych - pojemność opakowania nie może być mniejsza niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia.
• jakościowych – towar równoważny musi mieć takie same zastosowanie jak asortyment wskazany w opisie przedmiotu zamówienia,
• walorów użytkowych.
Wykonawca oferujący produkt równoważny o większej ilości w opakowaniu niż podana w załączniku nr 2 A,2 B, 2C do SIWZ dokonuje przeliczenia biorąc pod uwagę ilość w opakowaniu wymaganym przez Zamawiającego.
UWAGA: Jeśli Wykonawca proponuje inne opakowania / pojemności niż sugerowane przez Zamawiającego, jest zobowiązany do ich określenia oraz przeliczenia ilości w stosunku do wymagań Zamawiającego (należy przeliczać do pełnych opakowań in plus) .
Zamawiający dokona oceny równoważności oferowanych towarów przez porównanie ich specyfikacji technicznych z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2A, 2 B, 2 C.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli którykolwiek z oferowanych towarów, jako równoważny do wskazanego, nie będzie spełniał kryteriów równoważności opisanych wyżej.
Wymagania w stosunku do sposobu realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do:
• dokonywania sukcesywnych dostaw towarów składających się na przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w pkt. IV niniejszej SIWZ do godziny 13.00.
• Dostawy realizowane będą do godziny 13.00 na podstawie pisemnego zapotrzebowania, złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w którym zostanie wskazana ilość i asortyment zamawianych towarów.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości produktów niż podane w załączniku nr 2A, 2 B, 2 C do SIWZ. Zmniejszenie zakupu ilości produktów nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno – finansowych.
• Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.
• Dostarczany towar musi posiadać datę ważności nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia zamówienia za wyjątkiem towarów o specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę ważności nie krótszą niż 70 % okresu przydatności dla danego towaru.
• W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności.
• W przypadku ujawnienia wad jakościowych środków czystości, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia środków czystości przeterminowanych Zamawiający w ciągu 48 godzin po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia środków wolnych od wad w terminie: do max. 48 godzin na swój koszt i ryzyko.
• W przypadku towaru, który nie musi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa posiadać daty ważności i numeru serii Wykonawca wraz z umową przetargową dostarczy listę tych towarów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się