Zakup mundurów typu galowego oraz płaszczy wraz z dostawą do magazynu mundurowego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mundurów typu galowego oraz płaszczy wraz z dostawą do magazynu mundurowego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego według określonych wzorów zgodnie z aktualną Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną.
2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych ani podziału zamówienia na części.
3. Zakres zamówienia został zawarty w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej – zał. nr 5 do SIWZ
4. Warunki wykonania zamówienia zostały zawarte w Projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ.
5. Zastosowany materiał oraz dodatki muszą być zgodne z WDTT dotyczącego konkretnego rodzaju munduru.
6. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być oferowane w wymaganej jakości i ilości, pochodzić z produkcji 2017 roku i być fabrycznie nowe.
7. Każda partia przedmiotu umowy, przed jej ekspedycją do Zamawiającego, będzie zgłoszona przez Wykonawcę do Odbioru Wojskowego.
8. Odbioru Wojskowego dokona przedstawiciel Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru (adres wyznaczonego RPW). Odbiór Wojskowy prowadzony będzie w miejscu określonym przez Wykonawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Odbiór wojskowy będzie prowadzony w oparciu o WDTT dotyczącą danego przedmiotu zamówienia oraz o potwierdzony za zgodność przez Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służby Mundurowej zakładowy wzór przedmiotów umundurowania aktualny na 2017rok.
10. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny posiadać cechy Wykonawcy, być odpowiednio złożone i spakowane - zgodnie z wymaganiami określonymi w WDTT.
13. Zgodnie z DECYZJĄ Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia
2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej, produkty wyszczególnione
w Formularzu ofertowym – zał nr 1 do SIWZ, powinny posiadać zgodnie z systemem GS1
kody kreskowe EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach
w opakowaniach producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej
wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w
opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru. Wykonawca zobowiązany jest do znakowania kodem kreskowym przedmioty objęte zamówieniem, zgodnie z „Wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu służby mundurowej dostarczonego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, które stanowią zał. nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się