DOSTAWA WOJSKOWYCH MUNDURÓW I PŁASZCZY - sprawa nr 127/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wojskowych mundurów i płaszczy, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (Wojskowa Dokumentacja Techniczno – Technologiczna) i ilościach określonych w formularz ofertowy a także zakresem dostaw (krótki opis zakresu, wielkości zamówienia publicznego) określonym przez Zawawiającego oraz na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy.
2. Zakres, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia:
LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA (WDTT) KOD CPV JM Ilości ogółem
1. Mundur galowy wojsk lądowych wzór 108/MON 35811300-5 kpl. 235
2. Płaszcz wojsk lądowych wzór 215/MON 35811300-5 kpl. 235
TABELA SZCZEGÓŁOWA WEDŁUG ROZMIARU I ILOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
LP. PRZEDMIOT ROZMIAR ILOŚĆ
1 2 3 4
Mundur galowy wojsk lądowych
088/167/082 2
088/172/082 2
092/165/081 2
092/165/088 2
092/170/081 2
092/170/088 2
092/175/081 3
092/175/088 3
092/180/081 3
092/180/088 3
096/157/090 2
096/162/087 2
096/167/087 2
096/172/087 5
096/172/094 3
096/177/080 3
096/177/087 5
096/177/094 3
096/182/083 5
096/182/090 5
096/187/087 5
100/165/098 2
100/165/091 3
100/170/084 3
100/170/091 5
100/170/098 3
100/175/084 5
100/175/091 5
100/175/098 3
100/180/084 5
100/180/091 5
100/180/098 5
100/185/088 5
100/185/095 10
100/190/091 5
104/167/088 3
104/167/095 3
104/167/102 2
104/172/088 5
104/172/095 5
104/172/102 5
104/177/088 5
104/177/095 5
104/177/102 3
104/182/091 5
104/182/098 5
104/187/095 5
108/170/092 3
108/170/099 3
108/180/092 3
108/180/099 3
108/185/095 3
108/185/102 3
112/172/103 3
112/177/101 5
112/177/108 3
112/182/101 3
112/182/108 2
112/187/105 5
116/175/107 3
116/180/110 5
116/185/110 5
120/172/116 2
120/177/116 2
RAZEM MUNDUR GALOWY 235
Płaszcz wojsk lądowych
088/167/082 2
088/172/082 2
092/165/081 2
092/165/088 2
092/170/081 2
092/170/088 2
092/175/081 3
092/175/088 3
092/180/081 3
092/180/088 3
096/162/087 2
096/167/094 2
096/172/087 5
096/172/094 3
096/177/087 8
096/177/094 3
096/182/083 5
096/182/090 5
096/187/087 5
100/165/091 3
100/165/098 2
100/170/091 5
100/170/098 3
100/175/091 10
100/175/098 3
100/180/091 10
100/180/098 5
100/185/089 5
100/185/096 15
104/167/095 6
104/167/102 2
104/172/095 10
104/177/095 5
104/177/102 13
104/182/095 5
104/182/098 5
108/160/095 5
108/170/099 6
108/180/099 6
108/185/095 3
108/185/102 3
112/172/103 5
112/177/101 5
112/177/108 5
112/182/101 4
112/182/108 2
112/187/105 5
116/175/107 3
116/180/110 5
116/185/110 5
120/172/116 2
120/177/116 2
RAZEM PŁASZCZ WOJSK LĄDOWYCH 235
3. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku zastosowania prawa opcji cena umowy, zostanie zwiększona o wartość zrealizowanych dostaw w ramach opcji – maksymalnie do kwoty łącznej umowy (zakres podstawowy i opcja) tj. do kwoty brutto 803.942,15 zł.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zabezpieczenia potrzeb bieżących Zamawiającego i posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu).
Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu.
Prawo opcji zostanie zrealizowane w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, umożliwiających mu realizację umowy z uwzględnieniem prawa opcji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji.
4. Każdy produkt objęty przedmiotem postępowania winien być zgodny z Wojskową Dokumentacją Techniczno – Technologiczną Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBW SM).
Dokumentacja WDTT stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia winien m.in.:
1) spełniać wymagania jakościowe, estetyczne i technologiczne określone w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i wytrzymałość w zakresie swego przeznaczenia;
2) produkty będące przedmiotem zamówienia winny być w pierwszej jakości gatunku,
3) produkty winny posiadać okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego przyjęcia produktów do magazynu Odbiorcy;
4) każdy produkt winien posiadać wszytą lub przyłączoną w inny równie trwały sposób tzw. metkę z oznaczeniami rozmiarów, zawierającą inne podstawowe informacje dotyczące m.in. sposobu i parametrów prania, prasowania, suszenia, sposobu konserwacji, składu procentowego użytych materiałów. Każdy produkt winien posiadać trwałą informację (przywieszka, wszywka) dotyczącą danych producenta (nazwa, dane), data wyprodukowania produktu.
5) Każdy produkt winien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.
6) każdy produkt winien posiadać opakowanie jednostkowe zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego, produkty (w opakowaniach jednostkowych) stanowiące jeden rodzaj asortymentu winny zostać zapakowane w opakowania zbiorcze.
6. Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: magazynu służby mundurowej, budynek nr 26, 86-300 Grudziądz, ul. Legionów 54.
7. Przedmiot zamówienia nie stanowi tzw. zamówienia centralnego w myśl wytycznych obowiązujących w resorcie MON w związku z czym w zakresie realizacji umowy nie będzie mieć zastosowania odbiór wojskowy przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
8. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się