kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i dostawa do zamawiającego przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy, gazów medycznych i stacji redukcji tlenu oraz dzierżawa zbiorników na tlen ciekły i butli i osprzętu do nich, łącznie w ilościach i w asortymencie określonych w formularzu asortymentowo - cenowym, stosownie do sukcesywnie zgłaszanych potrzeb (zamówień) Zamawiającego w następujących ilościach rocznych :
1 Tlen medyczny ciekły kg 140 000
2 Tlen medyczny butla 6,4m3 (butle zamawiającego) szt 80
3 Tlen medyczny butla 1,6m3 (butle wykonawcy) szt 120
4 Tlen medyczny butla 1,08 m3 i mniejsza (butle wykonawcy) szt 350
5 Podtlenek azotu medyczny butla 7kg (butle wykonawcy) szt 60
6 Kriomax C butla 7,5 kg (butle wykonawcy) szt 10
7 Laparox C butla 7,5kg (butle wykonawcy) szt 8
8 Entonox butla 2,8m3 (butle wykonawcy) szt 10
9 Argon 5,0 butla 8 l i mniejsze (butle zamawiającego) szt 2
10 Powietrze sprężone butla 6m3 szt. 10
11 Dzierżawa zbiornika med. 3T
12 Dzierżawa zbiornika med. 11T
13 Dzierżawa butli med. zawór zintegrowany 10szt x365 butlo/doba 3 650
16 Dzierzawa butli med 110szt x 365 butlo/doba 40 150

Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie towary objęte zamówieniem pod rygorem odrzucenia oferty.
Wspólny słownik zamówień:
CPV- 24. 10.00.00-5 gazy
CPV- 24. 11.15.00-0 gazy medyczne
CPV- 24. 11.19.00-4 tlen
CPV- 24.11.22.00-4 tlenki azotu2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 i 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 800-lecia 26
Sanok 38500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26
Sanok 38500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się