Sukcesywne dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych oraz profesjonalnej chemii gospodarczej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych oraz profesjonalnej chemii gospodarczej szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:
Zadanie 1. Środki czystości
Zadanie 2. Artykuły gospodarcze
Zadanie 3. Profesjonalna chemia gospodarcza
2. Dla Zadania 1 i 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Zamawiający uzna produkt za równoważny jeśli będzie posiadał cechy nie gorsze niż przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołącza do oferty wszystkie dane techniczne opisy/karty katalogowe/karty charakterystyki produktu wymaganego i produktu zaoferowanego w celu możliwości porównania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego. W rozumieniu Zamawiającego, produkt równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko-chemiczne (np. konstystencja, zapach) jak produkt odpowiedni wymieniony w SIWZ. Wykonawca oferujący produkty równoważne dołącza pisemne potwierdzenie równoważności. Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez niezależne laboratoria, podmioty uprawnione do kontroli jakości (np. Instytut Chemii Przemysłowej, Państwowy Instytut Higieny) towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań laboratoryjnych – analizy porównawcze w tym także karty charakterystyk dla produktów wymaganych. Koszty wykazania (w tym przeprowadzonych badań), iż dany produkt jest równoważny do wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.
3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się