Dostawa sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie obiektów podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu przeciwpożarowego do magazynów Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie, Przemyślu i Zagórzu podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie, zgodnie z Warunkami Zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 do Warunków Zamówienia - Specyfikacja dostaw.

Koszty dostaw ponosi Wykonawca.

Asortyment powinien posiadać wszystkie wymagane dla tego rodzaju sprzętu certyfikaty, świadectwa oraz deklaracje zgodności, które należy dostarczyć wraz z towarem.

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej.
Obowiązkiem Oferenta jest dołączenie do Oferty (w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) wzorów załączników:
Załącznik nr 1 do WZ – Formularz Oferty
Załącznik nr 1 do FO – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 2 do FO – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do FO – Formularz Cenowy
Załącznik nr 4 do FO – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto, do Oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w Warunkach Zamówienia (Sekcja III ust. 2)

Osoba do kontaktu: Janusz Piątek, tel: 17 711 21 59, e-mail: Janusz.Piatek@plk-sa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się