Zakup i dostawa środków i materiałów konserwacyjnych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków i materiałów konserwacyjnych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do SIWZ odpowiednio dla Części.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ odpowiednio dla Części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 6 części.
Część 1 – dostawa płynów i środków do konserwacji,
Część 2 – dostawa płynów do mycia i odtłuszczania,
Część 3 – dostawa folii VCI,
Część 4 – dostawa pojemników do przechowywania płynów,
Część 5 – dostawa czyściwa,
Część 6 – dostawa materiałów do konserwacji,
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy Części I - VI):
1) Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
2) Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
3) Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia w ramach Części I-V i VI w poz. 1-5.
4) Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że oferowane towary posiadają stosowne certyfikaty, spełniają normy i posiadają atesty szczegółowo wskazane dla każdej pozycji formularzy cenowych stanowiących Załączniki 2a, 2b, 2f odpowiednio dla Części I, II i VI.
5) Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data produkcji itp. bez konieczności naruszania opakowania.
6) Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami.
Dotyczy Części I-III – towary równoważne.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na towary równoważne. Towary równoważne są to towary o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych nią opisane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać we wszystkich pozycjach w formularzu cenowym – Załączniki nr 2a, 2b, 2c nazwę producenta i parametry techniczne oferowanego towaru. Oferta na towary równoważne, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
8) W przypadku braku wskazania towaru równoważnego, Zamawiający uzna, że oferta została złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Dotyczy Części VI
9) Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zgrzewarki do folii VCI wskazane w poz. 6 formularza cenowego.
10) Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bez uwag Protokołu odbioru dostaw stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.
11) Do każdej zgrzewarki Wykonawca dostarczy indywidualną kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się