USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA, DOSTARCZANIA I ROZWOŻENIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE

» Opis zapytania

1. Przygotowanie całodziennego wyżywienia w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia – średnio dziennie 95 osobodni, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić talerze, kubki oraz sztućce do użytku w ilości odpowiadającej łącznej ilości łóżek w oddziałach: 1. Wewnętrzny – 25 łóżek; 2. Neurologia -28 łóżek; 3. Kardiologii – 34 łóżka; 4. Chirurgii Ogólnej z Endoskopią Zabiegową - 17 łóżek; 5. Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 6 łóżek; 6. Rehabilitacji Neurologicznej – 25 łóżek. 2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem w szczególności: - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.2015, nr 0, poz.594 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r, nr 80, poz.545), - rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1 z dnia 1.2.2002), - rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.4.2004r.), - rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L191/1 30.4.2004) b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu tego typu usług. c) Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym postępowaniem. d) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji usług z należytą starannością i w sposób prawidłowy, zgodny z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkiem transportu spełniającymi wymagania higieniczno-sanitarne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się