DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO, CHŁODNICZEGO I STOŁOWO-KUCHENNEGO - SPRAWA NR 113/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz stołowo-kuchennego, w ilościach, rodzaju i parametrach określonych w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Ogólne Warunki Umowy tj.:
1) "Automatyczny uzdatniacz wody do piecy konwekcyjnych i zmywarek gastronomicznych (5 szt. zakres podstawowy
i 2 szt zakres opcji)"- szt. 7;
2) Bateria naścienna ze spryskiwaczem, naścienna - szt. 2;
3) Skrzynka do mięsa i przetworów mięsnych - szt. 10;
4) Pokrywa do skrzynki - szt. 40;
5) Skrzynka do mięsa i przetworów mięsnych - szt. 10;
6) Skrzynka do mięsa i przetworów mięsnych - szt. 10;
7) Pojemnik na odpady z pokrywą120 l. na kółkach - szt. 6;
8) Kratka podłogowa - szt. 100;
9) Pojemnik- kolor żółty - szt. 15;
10) Paleta higieniczna z tworzywa, 1200x800 mm - szt. 10;
11) Termoport do posiłków o pój.86 l. - szt. 3;
12) Świecznik mosiężny pięcioramienny - szt. 7;
13) Regał magazynowy chromowany -4półki - szt. 15;
14) Wózek na 2 termosy do napojów 39221000-7 szt. 4;
15) Podstawa ze stali nierdzewnej na regulowanych nóżkach pod garnek o wym.600x600x450 - szt. 5;
16) Podstawa ze stali nierdzewnej na regulowanych nóżkach pod garnek o wym.500x500x450 - szt. 12;
17) Chłodziarka z zamrażalnikiem 100-110 l - szt. 10;
18) Siekacz zmniękczający do mięsa-czerwony - szt. 3;
19) Termometr wzorcowy - szt. 6;
20) Wózek platformowy - szt. 1;
21) Wąż do gorącej wody - m 90;
22) Miska do sałatki -szklana - szt. 20;
23) Pucharki do deserów - szt. 100;
24a) Szklanki do napojów wysoka -220ml. - szt. 100;
24b) Szklanki do napojów niska -200ml. - szt. 100;
24c) Szklanki do napojów -230ml. - szt. 300;
25) Taboret podgrzewczy elektryczny - szt. 2;
26) Robot wielofunkcyjny - szt. 1;

2. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r., nie noszący znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe, właściwości określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3. Miejsce realizacji dostawy: magazyn 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu,
ul. Bema 3 – budynek nr 6.
4. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, funkcjach, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
5. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
6. Sprzęt elektryczny (pozycja asortymentowa nr 17, 25, 26) winien być oznaczony znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w Załączniku
nr 1 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności
i przeznaczenia.
8. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to
w gestii Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić rozładunek oraz wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu, w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
10. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia.
11. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załącznikach nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia
12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ pod warunkiem, że sprzęt o rozwiązaniach równoważnych ma nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie zawężenia funkcji.
Zaoferowane produkty nie mogą być w standardzie jakościowym gorsze niż określił to Zamawiający.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w Załączniku nr 1 do SIWZ
Od każdego z Wykonawców składających ofertę równoważną - Zamawiający wymaga na podstawie
§ 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. przedłożenia wraz z ofertą, informacji
o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone dla danego produktu przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 z podaniem nazwy handlowej i producenta.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej wyszczególnione przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą opisów i materiałów jak powyżej.
13. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień wskazany dla każdej pozycji asortymentowej wyszczególniono w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
14. Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia i jego niezawodność liczony od daty protokolarnego odbioru dostawy (w przypadku produktów dla których wymagana jest instalacja termin 24-m-cy liczony będzie od dnia instalacji – uruchomienia).
15. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP)
polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego automatycznego uzdatniacza wody do piecy konwekcyjnych i zmywarek stanowiącego 5 szt. jako „ZAKRES PODSTAWOWY” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o 2 szt. automatycznego uzdatniacza wody do piecy konwekcyjnych i zmywarek gastronomicznych „ZAKRES OPCJI”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wyniku pojawienia się bieżących potrzeb. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w okresie obowiązywania umowy. Zgłoszenie Zamawiającego (faks lub elektronicznie lub pisemnie) jest wiążące dla Wykonawcy i nie wymaga dodatkowo aneksu.
16. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Gastronomia, catering, hotelarstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.