DOSTAWA AGREGATU CHŁODNICZEGO, MASZYN DO KROJENIA JARZYN, KOCIOŁKÓW, KOMÓR CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW WARZELNYCH - SPRAWA NR 120/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa agregatu chłodniczego, maszyn do krojenia jarzyn, kociołków, komór chłodniczych i kotłów warzelnych, w ilościach, rodzaju i parametrach określonych w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Ogólne Warunki Umowy.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZE WSKAZANIEM JM, ZAKRESU PODSTAWOWEGO, ZAKRESU PRAWA OPCJI ORAZ ILOŚCI OGÓŁEM:
1) Agregat chłodniczy do komory stałej - kg - ZAKRES PODSTAWOWY - 1, ZAKRES PRAWA OPCJI - 0, ZAKRES PRAWA OPCJI 1;
2) Maszyna do krojenia jarzyn MKJ - kg- ZAKRES PODSTAWOWY - 2, ZAKRES PRAWA OPCJI- 4, ILOŚCI OGÓŁEM -6;
3) Kociołki przechylne 3X30 l. elektryczne - kg - ZAKRES PODSTAWOWY - 1, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -1;
4) Kociołki przechylne 3X30 l. parowe - kg - ZAKRES PODSTAWOWY - 2, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -2;
5. Komora chłodnicza 4,5 m³ - kg - ZAKRES PODSTAWOWY - 1, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -1;
6. Komora chłodnicza 7 - 7,5 m³ - kg - ZAKRES PODSTAWOWY - 3, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -3;
7. Kotły warzelne 250l.-elektryczne - kg ZAKRES PODSTAWOWY - 2, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -2;
8. Kotły warzelne 300 l. - parowe - kg ZAKRES PODSTAWOWY - 5, ZAKRES PRAWA OPCJI- 1, ILOŚCI OGÓŁEM -6;
9. Kotły warzelne 350 l. - parowe - kg ZAKRES PODSTAWOWY - 2, ZAKRES PRAWA OPCJI- 0, ILOŚCI OGÓŁEM -2;

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
 dostawę
 rozładunek
 wniesienie i ustawienie we wskazanym miejscu
 dla komór chłodniczych (pozycja asortymentowa nr 5 i 6) dokonanie przed dostawą i instalacją pomiarów, oględziny miejsca ustawienia
 montaż / instalację urządzenia w miejscu wskazanym w Rozdziale III ust. 4 SIWZ w okresie 48-m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru dostawy (o ile dotyczy danego urządzenia)
 szkolenie personelu z obsługi urządzenia (o ile dotyczy danego urządzenia)
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP)
polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „ZAKRES PODSTAWOWY” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w tabeli kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wyniku pojawienia się bieżących potrzeb. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w okresie obowiązywania umowy. Zgłoszenie Zamawiającego (faks lub elektronicznie lub pisemnie) jest wiążące dla Wykonawcy i nie wymaga dodatkowo aneksu.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r., nie noszący znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe, właściwości określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
4. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, funkcjach, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
5. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
6. Sprzęt elektryczny winien być oznaczony znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w Załączniku
nr 1 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności
i przeznaczenia.
8. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to
w gestii Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić rozładunek oraz wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczenia magazynu, w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
10. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia.
11. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załącznikach nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia
12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ pod warunkiem, że sprzęt o rozwiązaniach równoważnych ma nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie zawężenia funkcji danego urządzenia.
Zaoferowane produkty nie mogą być w standardzie jakościowym gorsze niż określił to Zamawiający.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w Załączniku nr 1 do SIWZ
Od każdego z Wykonawców składających ofertę równoważną - Zamawiający wymaga na podstawie
§ 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. przedłożenia wraz z ofertą, informacji
o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone dla danego produktu przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 z podaniem nazwy handlowej i producenta.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej wyszczególnione przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą opisów i materiałów jak powyżej – w tym przypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje produkt handlowy określony przez Zamawiającego poprzez odniesienie do konkretnego produktu, danego producenta.
Nie załączenie opisów, o których mowa, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.
13. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień wskazany dla każdej pozycji asortymentowej wyszczególniono w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
14. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji od daty rozpoczęcia eksploatacji urządzeń, maksymalnie do 36 miesięcy (przy uwzględnieniu gwarancji na przechowywanie w warunkach magazynowych przez okres maksymalnie do 48-m-cy od daty protokolarnego odbioru urządzeń).
15. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się