Usługi Cateringowej dla uczestników projektu (pacjentów) Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – program „Odnaleźć siebie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na
przygotowaniu i dostarczeniu do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca posiłków. a) Usługa
cateringowa obejmuje: 1. sporządzanie posiłków w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego, z
możliwością zamówienia posiłku dietetycznego, które obejmują przerwę kawową i obiad
2.dostarczenie 2 x dziennie posiłków do szpitala w miejsce wskazane przez Zamawiającego: przerwa
kawowa podawana na zastawie porcelanowej, obiad podawany w naczyniach jednorazowych wraz z
zastawą plastikową, sztućcami, dzbankami na napoje itp. odbiór naczyń jednorazowych, sztućców wraz z odpadami pokonsumpcyjnymi i ich utylizacja 2 x dziennie po każdym posiłku. 2. Rozliczenie
między Stronami będzie następowało w okresach miesięcznych, zgodnie z rzeczywistym wykonaniem,
jako iloczyn ilości poszczególnych posiłków w miesiącu potwierdzone przez Dietetyka Szpitala (na
podstawie druków realizacji poszczególnych posiłków i cen jednostkowych za posiłek).
2.1.amawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia do ilości nie mniejszej niż 60%
wartości umowy, a wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą
wykonawcy zamawiający może zmniejszyć zamówienie do ilości mniejszej niż 60% wartości umowy.
Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, przy czym liczba
zestawów określona w ofercie stanowi maksymalną ilość zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się