Dostawa wyposażenia – sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej – zamówienie z podziałem na 3 części

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi jednorazową dostawę wyposażenia – sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej – zamówienie z podziałem na 3 części.
2. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje dostawę fabrycznie nowego następującego asortymentu:
- W części nr 1: Zmywarka tunelowa
- W części nr 2: Piec konwekcyjno – parowy
- W części nr 3: Zmywarka kapturowa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Specyfikację ilościową określają załączniki nr 1A, 1B oraz 1C do SIWZ. Załączniki te stanowią równocześnie formularze kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej oraz arkusze umożliwiające określenie zaproponowanej gwarancji i identyfikację oferowanego przedmioty zamówienia.
5. W stosunku do całego asortymentu wszystkich części zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres przez siebie zaproponowany, który nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielony przez producenta. W zależności od zaproponowanego okresu Wykonawca uzyska stosowaną ilość punktów w kryterium oceny ofert – zgodnie
z algorytmem przedstawionym w Rozdz. XV ust. 1 pkt 3 SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego:
1) Zmywarka tunelowa:
I. Rzeszów, ul. Lwowska 5
II. Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 22B
III. Jarosław ul. 3 Maja 80
2) Piec konwekcyjno parowy:
I. Trzcianiec, Ośrodek Szkolenia Górskiego
II. Przemyśl ul. 29 Listopada 1
3) Zmywarka kapturowa:
I. Przemyśl ul. 29 Listopada 1
7. W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku przedmiotu zamówienia oraz do przeszkolenia personelu z obsługi dostarczonych sprzętów.
8. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
10. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
ul. Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.