Dostawa odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej dla UCK.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2.Wymienione w punkcie 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
3.Zamawiający wymaga, aby odczynniki wskazane w części 1 zał. 5 do SIWZ były kompatybilne z urządzeniem Fragment Analyzer.
4.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki posiadały okres przydatności do użytku minimum 10 miesięcy.
5.Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie zostanie przekroczona.
6.Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w terminie: do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Genetyki Klinicznej Zamawiającego budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej.
7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się